Danh sách mật khẩu mặc định router NETGEAR

Các router Netgear thường có mật khẩu mặc định là passwordđịa chỉ IP mặc định là 192.168.1.1 hoặc 192.168.0.1. Tuy nhiên, như bảng dưới đây cho thấy, có rất nhiều trường hợp ngoại lệ.

Phần trợ giúp thêm nằm bên dưới bảng, nếu bạn không thấy thiết bị NETGEAR của mình được liệt kê, dữ liệu mặc định được liệt kê không hoạt động, bạn cần trợ giúp thay đổi mật khẩu một lần hoặc có các câu hỏi khác.

Mật khẩu mặc định của NETGEAR (Hợp lệ tính đến tháng 11 năm 2018)

Router NETGEAR

Model NETGEARTên người dùng mặc địnhMật khẩu mặc địnhĐịa chỉ IP mặc định
AC1450adminpassword192.168.1.1
C3000adminpassword192.168.0.1
C3700adminpassword192.168.0.1
C6250adminpassword192.168.0.1
C6300adminpassword192.168.0.1
C7000adminpassword192.168.0.1
C7500adminKhông có192.168.0.1
CG3300Dadminpassword192.168.0.1
CG814Madminpassword192.168.0.1
CGD24Gadminpassword192.168.0.1
D6200adminpassword192.168.1.1
D6400adminpassword192.168.0.1
D7000adminpassword192.168.0.1
D7800adminpassword192.168.1.1
DB834GTadminpassword192.168.0.1
DG632adminpassword192.168.0.1
DG814adminpassword192.168.0.1
DG824Madminpassword192.168.0.1
DG834adminpassword192.168.0.1
DG834Gadminpassword192.168.0.1
DG834GVadminpassword192.168.0.1
DG834Nadminpassword192.168.0.1
DG834PNadminpassword192.168.0.1
DGFV338adminpassword192.168.1.1
DGN1000adminpassword192.168.0.1
DGN2000adminpassword192.168.0.1
DGN2200adminpassword192.168.0.1
DGN2200Madminpassword192.168.0.1
DGN3500adminpassword192.168.0.1
DGNB2100adminpassword192.168.0.1
DGND3300adminpassword192.168.0.1
DGND3700adminpassword192.168.1.1
DGND4000adminpassword192.168.1.1
DM111Padminpassword192.168.0.1
DM111PSPadminpassword192.168.0.1
FM114Padminpassword192.168.0.1
FR114Padminpassword192.168.0.1
FR114Wadminpassword192.168.0.1
FR314adminpassword192.168.0.1
FR318adminpassword192.168.0.1
FR328Sadminpassword192.168.0.1
FS116EKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
FS526TKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
FS726TKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
FS726TPKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
FS728TPKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
FS728TSKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
FS750TKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
FS750T2Không cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
FS752TPSKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
FS752TSKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
FSM7226RSadminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
FSM7250RSadminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
FSM726admin12342DHCP1
FSM726adminKhông có2DHCP1 / 169.254.100.100
FSM726EadminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
FSM726Sadmin1234DHCP1
FSM7326PadminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
FSM7328PSadminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
FSM7328SadminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
FSM7352PSadminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
FSM7352SadminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
FSM750Sadmin1234DHCP1
FV318adminpassword192.168.0.1
FVL328adminpassword192.168.0.1
GS105EKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS108EKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS108PEKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS108TKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS110TKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS110TPKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS116EKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS510TPKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS716TKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS724ATKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS724TKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS724TPKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS724TPSKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS724TRKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS724TSKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS748ATKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS748TKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS748TPKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS748TPSKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS748TRKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GS748TSKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
GSM712adminpasswordDHCP1
GSM712FadminpasswordDHCP1
GSM7212adminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
GSM7224adminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
GSM7224RadminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
GSM7228PSadminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
GSM7248adminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
GSM7248RadminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
GSM7252PSadminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
GSM7312adminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
GSM7324adminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
GSM7328FSadminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
GSM7328SadminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
GSM7352SadminKhông cóDHCP1 / 169.254.100.100
HR314adminpassword192.168.0.1
JFS524EKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
JGS524EKhông cópasswordDHCP1 / 192.168.0.239
JNR3210adminpassword192.168.1.1
JWNR2000adminpassword192.168.1.1
KWGR614adminpassword192.168.1.1
MBM621adminpassword192.168.1.1
MBR1210adminpassword192.168.0.1
MBR624GUadminpassword192.168.0.1
MBRN3000adminpassword192.168.0.1
MR314admin1234192.168.0.1
MR814adminpassword192.168.0.1
N450adminpassword192.168.0.1
RBK23WadminKhông có192.168.1.1
RBK30adminpassword192.168.1.1 / 10.0.0.1
RBK40adminpassword192.168.1.1 / 10.0.0.1
RBK44adminpassword192.168.1.1 / 10.0.0.1
RBK50adminpassword192.168.1.1 / 10.0.0.1
R6020adminpassword192.168.1.1
R6050adminpassword192.168.1.1
R6100adminpassword192.168.1.1
R6120adminpassword192.168.1.1
R6200adminpassword192.168.1.1
R6220adminpassword192.168.1.1
R6230adminpassword192.168.1.1
R6250adminpassword192.168.1.1
R6300adminpassword192.168.1.1
R6400adminpassword192.168.1.1
R6700adminpassword192.168.1.1
R7000adminpassword192.168.1.1
R7000Padminpassword192.168.1.1
R7500adminpassword192.168.1.1
R7800adminpassword192.168.1.1
R7900adminpassword192.168.1.1
R8000adminpassword192.168.1.1
R8000Padminpassword192.168.1.1
R8500adminpassword192.168.1.1
R9000adminpassword192.168.1.1
RH340Không cóKhông có192.168.0.1
RH348Không có1234192.168.0.1
RM356Không có1234192.168.0.1
RO318admin1234192.168.0.1
RP114admin1234192.168.0.1
RP614adminpassword192.168.0.13
RP614adminpassword192.168.1.13
RT311admin1234192.168.0.1
RT314admin1234192.168.0.1
RT328Không có1234192.168.0.1
RT338Không có1234192.168.0.1
WGM124adminpassword192.168.1.1
WGR101adminpassword192.168.0.1
WGR612adminpassword192.168.1.1
WGR614adminpassword192.168.0.14
WGR614adminpassword192.168.1.14
WGR614Ladminpassword192.168.1.1
WGR826Vadminpassword192.168.15.1
WGT624adminpassword192.168.0.15
WGT624adminpassword192.168.1.15
WGT624SCadminpassword192.168.1.1
WGT634Uadminpassword192.168.1.1
WGU624adminpassword192.168.1.1
WNDR3300adminpassword192.168.1.1
WNDR3400adminpassword192.168.1.1
WNDR3700adminpassword192.168.1.1
WNDR37AVadminpassword192.168.1.1
WNDR3800adminpassword192.168.1.1
WNDR4000adminpassword192.168.1.1
WNDR4300adminpassword192.168.1.1
WNDR4500adminpassword192.168.1.1
WNDR4700adminpassword192.168.1.1
WNDR4720adminpassword192.168.1.1
WNR1000adminpassword192.168.1.1
WNR1500adminpassword192.168.1.1
WNR2000adminpassword192.168.1.1
WNR2020adminpassword192.168.1.1
WNR2200adminpassword192.168.1.1
WNR2500adminpassword192.168.1.1
WNR3500adminpassword192.168.1.1
WNR3500Ladminpassword192.168.1.1
WNR612adminpassword192.168.1.1
WNR834Badminpassword192.168.1.1
WNR834Madminpassword192.168.1.1
WNR854Tadminpassword192.168.1.1
WNXR2000adminpassword192.168.1.1
WPN824adminpassword192.168.1.1
WPN824Nadminpassword192.168.1.1
WPNT834adminpassword192.168.1.1
XR500adminKhông có192.168.1.1
XR700adminKhông có192.168.1.1

1) Các switch (bộ chuyển mạch) NetGEAR này có địa chỉ IP mặc định được gán thông qua DHCP, có nghĩa là địa chỉ IP sẽ khác nhau tùy thuộc vào mạng mà các switch được cài đặt, thông tin mà bạn có thể nhận được bằng cách kiểm tra địa chỉ IP động mà máy chủ DHCP (thường là router trên mạng) đã gán cho nó. Địa chỉ IP liệt kê bên cạnh một số địa chỉ IP mặc định được gán DHCP trong bảng trên là các địa chỉ IP mặc định, chỉ khi không có thiết bị DHCP trên mạng hoặc có sự cố gán IP.

2) Bộ chuyển đổi mạng NETGEAR FSM726 có ba phiên bản phần cứng. Phiên bản 1 & 2 đều có mật khẩu mặc định là 1234, trong khi phiên bản 3 không yêu cầu mật khẩu mặc định (tức là để trống phần này) và có IP mặc định dự phòng là 169.254.100.100, nếu không có máy chủ DHCP tự động gán.

3) Router NETGEAR RP614 có nhiều phiên bản phần cứng. Phiên bản 1, 2 và 3 đều có địa chỉ IP mặc định là 192.168.0.1, trong khi phiên bản 4 và tất cả các phiên bản sau đó đều có IP mặc định là 192.168.1.1.

4) Phiên bản 1, 2, 3, 4 và 5 của router NETGEAR WGR614 có địa chỉ IP mặc định là 192.168.0.1. Phiên bản 6 trở lên có địa chỉ IP mặc định là 192.168.1.1.

5) Các router WGT624 được sản xuất với phiên bản phần cứng 1 hoặc 2 có địa chỉ IP mặc định là 192.168.0.1, còn từ phiên bản 3 trở lên có IP mặc định là 192.168.1.1.

Hãy thay đổi mật khẩu mặc định NETGEAR của bạn!

Thật tốt khi bạn đăng nhập vào router NETGEAR của mình và chuyển đổi dữ liệu mặc định. Vì như bạn thấy đấy, mọi thông tin mặc định đều công khai!

Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào thiết bị NETGEAR của bạn mọi lúc, thực hiện bất kỳ thay đổi nào họ muốn, bao gồm việc cài đặt một số phần mềm độc hại thông minh và nhiều thứ khác.

Vì vậy, điều đầu tiên trong danh sách việc cần làm của bạn bây giờ là thay đổi mật khẩu mặc định, biến nó trở thành một thứ khó đoán mà không một ai khác biết ngoài bạn.

Reset router

Phải làm gì nếu mật khẩu mặc định của NETGEAR không hoạt động?

Hành động duy nhất khi mật khẩu mặc định NETGEAR trên thiết bị của bạn không còn là mật khẩu gốc nữa, là reset thiết bị của bạn về trạng thái ban đầu.

Trên hầu hết các router NETGEAR, quá trình khôi phục cài đặt gốc khá đơn giản. Sử dụng bút hoặc đầu kẹp giấy để nhấn và giữ nút Restore Factory Settings màu đỏ, được tìm thấy ở phía dưới của router.

Làm điều này khi router được bật nguồn và giữ nó trong 10 giây hoặc cho đến khi đèn nguồn bắt đầu nhấp nháy.

Khi bạn nhả nút này, thiết bị NETGEAR của bạn sẽ tự động khởi động lại. Sau khi đèn nguồn chuyển sang màu trắng hoặc xanh lục, thiết bị của bạn sẽ được reset, quay trở lại với mật khẩu mặc định được liệt kê ở trên cho model của bạn.

Nếu quá trình đó không hoạt động, bạn cần tham khảo hướng dẫn sử dụng PDF cho router NETGEAR cụ thể của bạn, có sẵn từ trang NETGEAR Support.

Việc cần làm nếu địa chỉ IP mặc định của NETGEAR không hoạt động?

Khôi phục cài đặt gốc cũng reset lại địa chỉ IP mặc định (bạn sẽ tìm thấy cho thông tin cho model của mình trong bảng ở trên).

Một tùy chọn khác là thử http://www.routerlogin.com hoặc http://www.routerlogin.net, hai địa chỉ chỉ hoạt động trên mạng nội bộ và thiết bị NETGEAR của bạn. Router Orbi NETGEAR sử dụng http://orbilogin.com hoặc http://orbilogin.net.

Nếu bạn vẫn không tìm được giải pháp cho vấn đề, hãy thử tìm địa chỉ IP cổng mặc định, hướng dẫn bạn cách xác định cổng mặc định cho router của bạn.

Bạn có thêm câu hỏi về mật khẩu mặc định của NETGEAR hoặc dữ liệu mạng mặc định nói chung không? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới nhé!

Chúc bạn thành công!

Xem thêm:

Thứ Năm, 08/11/2018 08:31
51 👨 4.370
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thủ thuật Wifi