Danh sách mã lỗi màn hình xanh chết chóc BSOD

Blue Screen of Death (BSOD) hay lỗi màn hình xanh xảy ra khi Windows gặp sự cố nghiêm trọng và buộc phải "dừng" hoàn toàn.

Lỗi BSOD xảy ra trong bất kỳ hệ điều hành Windows nào, bao gồm Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP và thậm chí cả Windows 98/95.

Vì lỗi màn hình xanh khiến bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc khởi động lại, nên việc khắc phục sự cố có thể khó khăn. May mắn thay, hầu hết mọi lỗi loại này đều bao gồm stop code dựa trên hệ thập lục phân, có thể được sử dụng để nghiên cứu cách khắc phục.

Lỗi BSOD xảy ra trong bất kỳ hệ điều hành Windows nào
Lỗi BSOD xảy ra trong bất kỳ hệ điều hành Windows nào

Dưới đây là danh sách lỗi BSOD, bao gồm ý nghĩa của từng mã lỗi và bất kỳ thông tin khắc phục sự cố nào có thể tìm thấy về lỗi màn hình xanh đó.

Hãy đọc các liên kết đến từng mã lỗi cụ thể trong danh sách bên dưới. Nhưng nếu bài viết không có giải pháp chi tiết, đặc biệt trong trường hợp lỗi BSOD không phổ biến, hãy xem hướng dẫn: Những cách sửa lỗi màn hình xanh chết chóc BSOD.

Danh sách mã lỗi BSOD

STOP CodeNguyên nhân của lỗi màn hình xanh
0x00000001BSOD này có nghĩa là có sự không khớp trong chỉ số trạng thái APC. Mã lỗi BSOD 0x00000001 cũng có thể hiển thị "APC_INDEX_MISMATCH" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000002BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000002 cũng có thể hiển thị "DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000003BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000003 cũng có thể hiển thị "INVALID_AFFINITY_SET" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000004BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000004 cũng có thể hiển thị "INVALID_DATA_ACCESS_TRAP" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000005BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000005 cũng có thể hiển thị "INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000006BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000006 cũng có thể hiển thị "INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000007BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000007 cũng có thể hiển thị "INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000008BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000008 cũng có thể hiển thị "IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000009BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000009 cũng có thể hiển thị "IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000000ABSOD này có nghĩa là Microsoft Windows hoặc driver chế độ kernel đã truy cập vào bộ nhớ được phân trang ở DISPATCH_LEVEL trở lên. Mã lỗi BSOD 0x0000000A cũng có thể hiển thị "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000000BBSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000000B cũng có thể hiển thị "NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000000CBSOD này có nghĩa là luồng hiện tại đã vượt quá số lượng đối tượng chờ được phép. Mã lỗi BSOD 0x0000000C cũng có thể hiển thị "MAXIMUM_WAIT_OBJECTS_EXCEEDED" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000000DBSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000000D cũng có thể hiển thị "MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000000EBSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000000E cũng có thể hiển thị "NO_USER_MODE_CONTEXT" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000000FBSOD này có nghĩa là yêu cầu spin lock được tạo khi spin lock đã được sở hữu. Mã lỗi BSOD 0x0000000F cũng có thể hiển thị "SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000010BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000010 cũng có thể hiển thị "SPIN_LOCK_NOT_OWNED" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000011BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000011 cũng có thể hiển thị "THREAD_NOT_MUTEX_OWNER" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000012BSOD này có nghĩa là một ngoại lệ không xác định đã xảy ra. Mã lỗi BSOD 0x00000012 cũng có thể hiển thị "TRAP_CAUSE_UNKNOWN" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000013BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000013 cũng có thể hiển thị "EMPTY_THREAD_REAPER_LIST" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000014BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000014 cũng có thể hiển thị "CREATE_DELETE_LOCK_NOT_LOCKED" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000015BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000015 cũng có thể hiển thị "LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000016BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000016 cũng có thể hiển thị "CID_HANDLE_CREATION" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000017BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000017 cũng có thể hiển thị "CID_HANDLE_DELETION" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000018BSOD này có nghĩa là số lượng tham chiếu của một đối tượng là không hợp lệ đối với trạng thái hiện tại của đối tượng. Mã lỗi BSOD 0x00000018 cũng có thể hiển thị "REFERENCE_BY_POINTER" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000019BSOD này có nghĩa là pool header bị hỏng. Mã lỗi BSOD 0x00000019 cũng có thể hiển thị "BAD_POOL_HEADER" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000001ABSOD này có nghĩa là đã xảy ra lỗi quản lý bộ nhớ nghiêm trọng. Mã lỗi BSOD 0x0000001A cũng có thể hiển thị "MEMORY_MANAGEMENT" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000001BBSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000001B cũng có thể hiển thị "PFN_SHARE_COUNT" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000001CBSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000001C cũng có thể hiển thị "PFN_REFERENCE_COUNT" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000001DBSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000001D cũng có thể hiển thị "NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000001EBSOD này có nghĩa là một chương trình chế độ kernel đã tạo ra một ngoại lệ mà trình xử lý lỗi không nắm bắt được. Mã lỗi BSOD 0x0000001E cũng có thể hiển thị "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000001FBSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x0000001F cũng có thể hiển thị "SHARED_RESOURCE_CONV_ERROR" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000020Lỗi BSOD này có nghĩa là một APC (Asynchronous Procedure Call) vẫn đang chờ xử lý khi một luồng đã thoát. Mã lỗi BSOD 0x00000020 cũng có thể hiển thị "KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT" trên cùng màn hình màu xanh lam.
0x00000021Lỗi BSOD này có nghĩa là các quota charge đã bị xử lý sai bằng cách trả lại nhiều quota hơn cho một block cụ thể so trước đó. Mã lỗi BSOD 0x00000021 cũng có thể hiển thị "QUOTA_UNDERFLOW" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000022Lỗi BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000022 cũng có thể hiển thị "FILE_SYSTEM" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000023Lỗi BSOD này có nghĩa là đã xảy ra sự cố trong hệ thống file FAT. Mã lỗi BSOD 0x00000023 cũng có thể hiển thị "FAT_FILE_SYSTEM" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000024Lỗi BSOD này có nghĩa là đã xảy ra sự cố trong ntfs.sys, file driver cho phép hệ thống đọc và ghi vào ổ NTFS. Mã lỗi BSOD 0x00000024 cũng có thể hiển thị "NTFS_FILE_SYSTEM" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000025Lỗi BSOD này có nghĩa là đã xảy ra sự cố trong hệ thống file NPFS. Mã lỗi BSOD 0x00000025 cũng có thể hiển thị "NPFS_FILE_SYSTEM" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000026Lỗi BSOD này có nghĩa là đã xảy ra sự cố trong hệ thống file CD. Mã lỗi BSOD 0x00000026 cũng có thể hiển thị "CDFS_FILE_SYSTEM" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000027Lỗi BSOD này có nghĩa là sự cố đã xảy ra trong hệ thống file SMB redirector. Mã lỗi BSOD 0x00000027 cũng có thể hiển thị "RDR_FILE_SYSTEM" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000028Lỗi BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000028 cũng có thể hiển thị "CORRUPT_ACCESS_TOKEN" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x00000029Lỗi BSOD này không phổ biến. Mã lỗi BSOD 0x00000029 cũng có thể hiển thị "SECURITY_SYSTEM" trên cùng một màn hình màu xanh lam.
0x0000002ALỗi BSOD này có nghĩa là IRP được phát hiện có chứa thông tin không nhất quán. Mã lỗi BSOD 0x0000002A cũng có thể hiển thị "INCONSISTENT_IRP" trên cùng một màn hình màu xanh lam.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 19/03/2021 17:37
53 👨 3.208
0 Bình luận
Sắp xếp theo