Câu hỏi trắc nghiệm về triển khai an toàn mạng có đáp án P4

Mời bạn đọc thử tài kiến thức cùng những câu hỏi trắc nghiệm vô cùng thú vị về triển khai an toàn mạng dưới đây của chúng tôi. Bộ câu hỏi sẽ có 10 câu để bạn thử sức.

Xem thêm:

 • Câu 1. Việc xác thực người dùng khi đăng cập vào hệ thống Window XP, 2000 hoặc 2003 sử dụng giải thuật
  • RSA
  • Keberos
  • MD5
  • SHA
 • Câu 2. Để thực hiện tấn công bằng Trojan, kẻ tấn công chỉ cần
  • Tạo 1 file chạy (*.exe, *.com) vận hành trên máy nạn nhân là đủ
  • Cho máy nạn nhân lây nhiễm một loại virus bất kỳ nào đó
  • Thực hiện đồng thời 2 file, một file vận hành trên máy nạn nhân, file còn lại họat động điều khiển trên máy kẻ tấn công
  • Không có đáp án nào đúng 
 • Câu 3. Giao thức bảo mật IPSec họat động ở tầng
  • Chỉ ở tầng transport ở mô hình OSI
  • Từ tầng 4 tới tầng 7 ở mô hình OSI
  • Network Layer ở mô hình OSI
  • Tất cả đều sai
 • Câu 4. Cho biết phát biểu sau đây phát biểu nào là đúng nhất về registry
  • Registry là một cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ thông tin về những sự thay đổi, những lựa chọn, những thiết lập từ người sử dụng Windows
  • Registry là một phần mềm tiện ích hỗ trợ cho người dùng thay đổii cấu hình Window khi cần thiết
  • Registry là một thành phần của hệ điều hành Window
  • Tất cả đều đúng 
 • Câu 5. Có bao nhiêu kiểu dữ liệu trong Registry
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Câu 6. Các kiểu dữ liệu dùng trong registry là
  • interger, real, text, string
  • HKEY_CLASSES_ROOT, -USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, HKEY_USERS, HKEY_CURRENT_CONFIG, HKEY_DYN_DATA
  • HKEY_CLASSES_ROOT, -USER, HKEY_LOCAL_MACHINE, REG_BINARY
  • REG_BINARY, REG_DWORD, REG_EXPAND_SZ, REG_MULTI_SZ, REG_SZ
 • Câu 7. Để ẩn tất cả các ổ đĩa trong registry (A,B,C,D…) thì biến REG_DWORD trong Userkey và Systemkey có giá trị là bao nhiêu
  • 65656000
  • 67188270
  • 67108863
  • Tất cả đều sai 
 • Câu 8. Để sử dụng xác thực Keberos V5 ở tất cả máy trạm Windows 98, người ta thực hiện
  • Update Windows 98 lên XP hoặc Windows 2000
  • Cài đặt tiện ích Distributed Security Client trên tất cả các máy chạy Windows 98
  • Chỉ cần cài đặt Active Directory trên Server hệ thống
  • Không thể thực hiện 
 • Câu 9. Khi cài đặt Windows 2000 Server trên hệ thống NTFS, nhưng không thấy có hiển thị mục Security ở Security tables vì?
  • Update Windows 2000 mà không remote trước khi cài đặt
  • Cài đặt Windows 2000 nhiều lần trên Server
  • Bản Windows 2000 không có bản quyền
  • Tất cả đều đúng 
 • Câu 10. Dịch vụ Active Directory thực hiện các chức năng sau
  • Tổ chức và xây dựng các domain; xác thực và cấp quyền cho các đối tượng
  • Duy các hoạt động của các dịch vụ bảo mật cho Windows Server và xác thực, cấp quyền cho các đối tượng
  • Chỉ thực hiện việc xác thực và cấp các quyền cho users và groups
  • Quản lý tài nguyên và người dùng; xác thực và cấp các quyền cho users và groups; giám sát họat động của các user
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy chứ
Bạn trả lời rất tốt 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 16/11/2018 11:14
52 👨 1.506
0 Bình luận
Sắp xếp theo