Ban hành Nghị định về thương mại điện tử

Ngày 9/6, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký ban hành Nghị định về thương mại điện tử, áp dụng đối với việc sử dụng chứng từ điện tử trong hoạt động thương mại và hoạt động có liên quan đến thương mại trên toàn lãnh thổ Việt Nam, hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp các bên thỏa thuận chọn áp dụng Luật Thương mại và Nghị định này.

Các quy định của Nghị định này không áp dụng đối với việc sử dụng chứng từ điện tử là hối phiếu, lệnh phiếu, vận đơn, hóa đơn gửi hàng, phiếu xuất, nhập kho hay bất cứ chứng từ có thể chuyển nhượng nào cho phép bên nắm giữ chứng từ hoặc bên thụ hưởng được quyền nhận hàng hóa, dịch vụ hoặc được trả một khoản tiền nào đó.

Đối tượng áp dụng của Nghị định này là thương nhân sử dụng chứng từ điện tử trong hoạt động thương mại và hoạt động có liên quan đến thương mại, tổ chức và cá nhân khác sử dụng chứng từ điện tử trong hoạt động có liên quan đến thương mại.

Chứng từ điện tử có giá trị pháp lý như văn bản nếu thông tin chứa trong chứng từ điện tử đó có thể truy cập được để sử dụng khi cần thiết.

Chứng từ điện tử có giá trị pháp lý như bản gốc nếu thỏa mãn đồng thời cả hai điều kiện. Đó là có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn thông tin chứa trong chứng từ điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là chứng từ điện tử hay dạng khác và thông tin chứa trong chứng từ điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Các quy định trước đây về giao dịch điện tử trong hoạt động thương mại và hoạt động có liên quan đến thương mại trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Thứ Ba, 13/06/2006 08:55
31 👨 78