Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P13

Mời bạn đọc thử sức cùng bộ câu hỏi trắc nghiệm về công nghệ phần mềm dưới đây của Quản trị mạng. Sẽ có 10 câu hỏi cho bạn thử sức kiến thức của mình.

Xem thêm:

 • Câu 1. Chọn lựa nào sau đây mô tả một yêu cầu chức năng?
  • Hệ thống phải cho phép những người sử dụng nhập vào các chi tiết của các chiến dịch quảng cáo
  • Hệ thống phải có khả năng trả lời tất cả các truy vấn trong 5 giây
  • Các người sử dụng của hệ thống sẽ gây ra ít lỗi hơn 50% so với hệ thống hiện tại   
  • Hàng tháng, báo cáo phải nộp lên giám đốc trước ngày 5 của tháng sau đó
 • Câu 2. Yêu cầu nào sau đây không phải là yêu cầu chức năng
  • Bảo mật
  • Các chi tiết về dữ liệu mà được tổ chức trong hệ thống
  • Những mô tả về qui trình mà hệ thống được yêu cầu xử lý   
  • Các báo cáo kết xuất
 • Câu 3. Mô hình phát triển phần mềm dựa trên mẫu thử (prototype) là
  • Một phương pháp thích hợp được sử dụng khi các yêu cầu đã được xác định rõ ràng   
  • Phương pháp tốt nhất được sử dụng trong các dự án có nhiều thành viên     
  • Một phương pháp hữu ích khi khách hàng không thể xác định yêu cầu một cách rõ ràng
  • Một mô hình rất rủi ro, khó đưa ra được một sản phẩm tốt
 • Câu 4. Các đặc tính của mô hình tiến hóa
  • Thường dùng prototype   
  • Bản chất lặp   
  • Dễ dàng điều tiết những biến đổi yêu cầu sản phẩm   
  • Tất cả các mục trên 
 • Câu 5. Phát biểu nào là hợp lý nhất khi nói về mô hình phát triển phần mềm tuần tự tuyến tính
  • Một mô hình cũ phổ biến mà bây giờ hiếm khi dùng nữa
  • Hướng tốt nhất để dùng cho những dự án với những nhóm phát triển lớn     
  • Một hướng hợp lý khi những yêu cầu được xác định rõ
  • Một hướng tốt khi cần tạo nhanh một chương trình thực thi
 • Câu 6. Mức độ một module kết nối với các module khác chỉ tới
  • Tính liên kết (coupling)   
  • Tính kết dính (cohesion)
  • Chỉ đến chi phí tích hợp
  • Chỉ đến chi phí phát triển
 • Câu 7. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về thiết kế
  • Thiết kế không là code, code không là thiết kế   
  • Thiết kế phải được đánh giá chất lượng khi nó đang được tạo không phải khi nó có vấn đề
  • Mô hình thiết kế cung cấp chi tiết về kiến trúc (architecture), Giao diện (interfaces) và thành phần (component) cần thiết để cài đặt phần mềm
  • Thiết kế phải chỉ ra được hệ thống thực thi như thế nào, các yêu cầu được hiện thực hóa ra sao
 • Câu 8. Mô tả nào sau đây có mức trừu tượng cao nhất:
  • Kiến trúc hệ thống
  • Chi tiết các thành phần
  • Các bảng dữ liệu và ràng buộc
  • Mô tả một chức năng phần mềm
 • Câu 9. Độ đo mức độ bảo trì
  • Số vấn đề giải quyết trong tháng /tổng số vấn đề phát sinh trong tháng
  • Số lần bảo trì vượt quá tiêu chuẩn thời gian /tổng số lần bảo trì
  • Số lần bảo trì sai sót /tổng số lần bảo trì  
  • Thời gian trung trung bình của một lần bảo trì
 • Câu 10. Nguyên lý Pareto được áp dụng trong kiểm thử được phát biểu như sau:
  • 80% lỗi trong chương trình thường do 20% bug gây ra   
  • 20% lỗi trong chương trình thường do 80% bug gây ra   
  • Chi phí sửa lỗi ở giai đoạn thu nhận yêu cầu chỉ bằng 1/5 chi phí sửa lỗi ở giai đạon cuối  
  • 60% lỗi được tìm thấy trong giai đoạn kiển thử đơn vị
Bạn cần cố gắng hơn
Kết quả này khá đấy 
Bạn trả lời thật xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 29/10/2018 16:10
4,52 👨 228
0 Bình luận
Sắp xếp theo