Truy cập các ứng dụng trực tiếp tới XAMPP MySQL Server

Quản Trị Mạng - Trong bài viết này sử dụng hệ điều hành Linux Ojuba 2 - 1 nền tảng dựa trên bộ khung của Fedora 10, tài khoản sử dụng ở đây là root và tạm dừng toàn bộ hoạt động của MySQL database server:

/etc/init.d/mysqld stop

Nếu bạn muốn sử dụng đầy đủ chức năng của LAMP server chỉ với 1 bước thì XAMPP là giải pháp tuyệt vời, nhưng bạn sẽ không thể truy cập được MySQL database server sử dụng mysql client như bình thường (/usr/bin/mysql), mà thay vào đó, bạn phải sử dụng ứng dụng client đi kèm (/opt/lampp/bin/mysql).

Và đây là 1 số vấn đề mà người sử dụng hay gặp phải, họ có 1 vài cơ sở dữ liệu, những đoạn mã và ứng dụng khác cần truy cập tới cơ sở dữ liệu này bằng hàm mysql client (/usr/bin/mysql) ở chế độ mặc định, nhưng lại không có lựa chọn để thay đổi tất cả các đoạn mã nguồn của ứng dụng trỏ tới XAMPP client.

Giải pháp đầu tiên:

Di chuyển mục mysql client (/usr/bin/mysql):

mv /usr/bin/mysql /usr/bin/mysql.original

Sau đó tạo 1 liên kết động tới XAMPP client (/opt/lampp/bin/mysql) ở cùng vị trí như sau:

ln -s /opt/lampp/bin/mysql /usr/bin/mysql

Giải pháp thứ 2:

Trong phương pháp này, chúng ta sẽ làm việc trực tiếp với file sock, file này có nhiệm vụ trỏ các hoạt động trực tiếp đến database server. XAMPP thường xuyên lưu file sock trong vị trí sau:

/opt/lampp/var/mysql/mysql.sock

Nhưng với những ứng dụng trong hệ thống, thì sẽ phải áp dụng cách sau:

/var/run/mysqld/mysqld.sock

Để tất cả các chương trình đều sử dụng XAMPP database server, chúng ta phải chỉ định các chương trình này trỏ đến file XAMPP, hoặc đơn giản hơn, tạo liên kết tới file XAMPP trong địa chỉ riêng rẽ. Do đó, mỗi chương trình muốn truy cập tới database server đều phải trỏ qua XAMPP server. Sử dụng lệnh sau:

ln -s /opt/lampp/var/mysql/mysql.sock /var/mysql/mysql.sock

Sau khi thực hiện bước này, các ứng dụng đều đã có thể hoạt động, truy cập trực tiếp đến cơ sở dữ liệu bình thường mà không gặp cản trở nào.

Thứ Bảy, 03/07/2010 11:15
3,52 👨 3.144
0 Bình luận
Sắp xếp theo