Trắc nghiệm về lập trình C P6

Bạn là người yêu thích ngôn ngữ lập trình C và muốn tìm hiểu những kiến thức về ngôn ngữ lập trình này? Bài trắc nghiệm dưới đây Quản trị mạng đã biên tập và gửi đến bạn những câu hỏi xoay quanh về chủ đề này, mời bạn cùng trải nghiệm.

Xem thêm:

 • Câu 1. Khi nào khối mã (x<100) được thực thi?
  • Khi x nhỏ hơn một trăm
  • Khi x lớn hơn một trăm
  • Khi x bằng một trăm
  • Trong khi nó muốn
 • Câu 2. Vòng lặp While sẽ lặp lại bao nhiêu lần?
  • 0
  • 1
  • Vô hạn 
  • Biến 
 • Câu 3. Kiểu trả về của hàm với nguyên mẫu: “int func (char x, float v, double t);
  • char
  • int
  • float
  • double
 • Câu 4. Kết quả của đoạn lệnh sau là gì?
  #include <stdio.h>
  void main()

  {

  int x = 0;

  switch(x)

  {

  case 1: printf( "One" );

  case 0: printf( "Zero" );

  case 2: printf( "Hello World" );

  }

  }
  • Một 
  • Không 
  • Xin chào thế giới 
  • Zero Hello World
 • Câu 5. Điều nào sau đây là khai báo đúng của một con trỏ?
  • int x
  • int & x
  • ptr x
  • int * x
 • Câu 6. Chế độ đồ họa bao gồm các vấn đề:
  • Bao nhiêu màu
  • Gồm những màu gì
  • Độ phân giải của màn hình là bao nhiêu
  • Cả 3 phương án trên
 • Câu 7. Trong chế độ đồ họa, hàm nào sau đây xác lập kiểu chữ, cỡ chữ:
  • outtextxy(int x, int y, char far * textstring);
  • outtext(char far *textstring);
  • settextstyle(int font, int direction, int charsize);
  • Cả 3 đáp án trên 
 • Câu 8. Điểu gì là đúng nhất khi nói về hàm floodfill(int x, int y, int Border);
  • Dùng để tô màu hình tròn chứa điểm (x,y)
  • Dùng để tô màu hình chữ nhật chứa điểm (x,y)
  • Dùng để tô màu đa giác chứa điểm (x,y)
  • Dùng để tô màu miền kín bất kì chứa điểm (x,y)
 • Câu 9. Tham số clip trong hàm setviewport(int x1, int y1, int x2, int y2, int clip); qui định vấn đề gì:
  • Cho phép hiển thị hay không hiển thị các nét vẽ bên trong viewport
  • Cho phép hiển thị hay không hiển thị các nét vẽ bên ngoài viewport
  • Cả 2 đều đúng 
  • Cả 2 đều sai 
 • Câu 10. Hàm setcolor(int color) làm nhiệm vụ gì:
  • Thiết lập màu nền
  • Đặt màu vẽ hiện tại
  • Cả 2 ý trên đều đúng
  • Cả 2 ý trên đều sai
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Xuất sắc
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 23/10/2018 15:31
51 👨 114
0 Bình luận
Sắp xếp theo