Trắc nghiệm Excel P.1

Trong những bài viết trước Quản trị mạng đã gửi đến bạn đọc bài trắc nghiệm mức độ hiểu biết của bạn về Excel với những câu hỏi vô cùng thú vị. Tiếp tục seri bài viết về chủ đề này sẽ là những câu hỏi trắc nghiệm có tính áp dụng trong những lần sử dụng phần mềm, hy vọng nó sẽ hữu ích cho bạn.

Câu 1. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25, tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:

A. 0
B. 5
C. #VALUE!
D. #NAME!

Câu 2. Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?

A. Shift + Home
B. Alt + Home
C. Ctrl + Home
D. Shift + Ctrl + Home

Câu 3. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc", ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:

A. #VALUE!
B. Tin hoc
C. 2008
D. Tin hoc2008

Câu 4. Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

A. Chương trình bảng tính bị nhiễm virus.
B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi.
C. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số.
D. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số.

Câu 5. Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

A. Dấu chấm hỏi (?)
B. Dấu bằng (=)
C. Dấu hai chấm (:)
D. Dấu đô la ($)

Câu 6. Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái.
B. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái.
C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải.
D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải.

Câu 7. Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện:

A. Window - Save
B. Edit - Save
C. Tools - Save
D. File - Save

Câu 8. Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0), tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:

A. 0
B. 5
C. #VALUE!
D. #DIV/0!

Câu 9.Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?

A. #
B. <>
C. ><
D. &

Câu 10. Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?

A. B$1:D$10
B. $B1:$D10
C. B$1$:D$10$
D. $B$1:$D$10

Đáp án:

1. B
2. C
3. A
4. D
5. B
6.A
7.D
8.D
9.B
10.D

Xem thêm:

Thứ Sáu, 05/10/2018 11:58
41 👨 2.316
0 Bình luận
Sắp xếp theo