Lệnh bitsadmin complete trong Windows

Lệnh bitsadmin complete hoàn thành nhiệm vụ. Các file đã tải xuống không khả dụng cho đến khi bạn sử dụng lệnh này. Sử dụng lệnh bitsadmin complete sau khi công việc chuyển sang trạng thái "transferred" (đã được truyền). Nếu không, chỉ những file đã được truyền thành công mới sẵn sàng để sử dụng.

Cú pháp

bitsadmin /complete <Job>

Tham số

Tham sốMô tả
JobTên hiển thị của nhiệm vụ hoặc GUID.

Ví dụ

Khi trạng thái của nhiệm vụ được chuyển thành TRANSFERRED, tức là BITS đã chuyển thành công tất cả các file trong nhiệm vụ đó. Tuy nhiên, các file không khả dụng cho đến khi bạn sử dụng lệnh /complete. Nếu nhiều nhiệm vụ sử dụng myDownloadJob làm tên chung, bạn phải thay thế myDownloadJob bằng GUID của nhiệm vụ, để mỗi nhiệm vụ có một định danh duy nhất.

C:\>bitsadmin /complete myDownloadJob

Xem thêm:

Thứ Năm, 30/08/2018 16:37
51 👨 254
0 Bình luận
Sắp xếp theo