Triển khai Vista – Phần 25: Tìm hiểu về Microsoft Deployment Toolkit

Mitch Tulloch

Quản trị mạng – Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách chuẩn bị Microsoft Deployment Toolkit để thực hiện một cài đặt Windows Vista cơ bản.

Giới thiệu

Trong phần trước của loạt bài này, chúng ta đã cài đặt Microsoft Deployment Toolkit 2008 (MDT 2008) và chúng tôi đã giới thiệu một số vấn đề tổng quan của Deployment Workbench, một giao diện người dùng tích hợp để có thể thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến triển khai. Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách chuẩn bị MDT để có thể sử dụng nó nhằm thực hiện một triển khai cơ bản cho Windows Vista Enterprise. Trong quá trình giới thiệu chuẩn bị MDT, các bạn sẽ biết được một số nhiệm vụ cơ bản sẽ thực hiện bằng Workbench như:

 • Bổ sung thêm các thành phần vào MDT
 • Tạo một chia sẻ chung
 • Phổ biến chia sẻ chung
 • Tạo một chuỗi nhiệm vụ
 • Tạo một điểm triển khai

Trong các phần sau của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu các nhiệm vụ này ở mức độ sâu hơn.

Bổ sung thêm các thành phần vào MDT

Như những gì bạn thấy trong hình 1 bên dưới, nút Components nằm bên dưới Information Center chính là nơi bạn có thể bổ sung thêm các thành phần phụ vào Workbench của mình. Hai thành phần như vậy được yêu cầu:

 • MSXML 6.0 –Microsoft XML parser
 • Windows Automated Installation Kit (Windows AIK).

Nếu cần thiết cho môi trường của mình, bạn cũng có thể bổ sung thêm các thành phần khác vào Workbench như:

 • User State Migration Tool (USMT) – được sử dụng để di trú các thiết lập profile người dùng và dữ liệu của họ.
 • Application Compatibility Toolkit (ACT) – được sử dụng để thẩm định xem các ứng dụng của bạn sẽ tương thích với phiên bản Windows mới nhất hay không.
 • Microsoft Assessment and Planning Toolkit (MAP) – được sử dụng để thống kê các máy tính của bạn nhằm xác định xem bạn có nâng cấp thành công hoặc di trú sang phiên bản Windows mới nhất không.
 • Các công cụ khác cho việc quản lý việc đăng ký ấn bản và định kế hoạch di trú sang phiên bản Microsoft Office mới nhất.
Hình 1: Nút Components trong Information Center.

Mẹo: trước khi bạn download bất cứ thành phần nào, hãy kích chuột phải vào nút Components ở bên trái và chọn Check For Updates nhằm bảo đảm danh sách các thành phần hiện hữu được hiển thị trong Workbench được cập nhật kịp thời. Nếu các phiên bản của các thành phần mới hơn hiện hữu ở đây, chúng có thể do được download từ Internet hoặc từ một thư mục chia sẻ nào đó mà bạn đã phổ biến trước trên mạng của mình.

Bắt đầu bằng cách chọn MSXML 6.0 và Windows Automated Installation Kit 1.1 (cho x86 hoặc x64 nếu cần thiết) và kích Download để download hai thành phần này vào máy tính của bạn (máy tính tính này bạn đã cài đặt MDT từ trước). Khi download, các thành phần này sẽ được hiển thị trong phần Downloaded như thể hiện trong hình 2 (lưu ý rằng việc download Windows AIK khá tốn nhiều thời gian):


Hình 2: MSXML 6.0 và Windows AIK 1.1 đã được download

Với MSXML 6.0 đã được chọn, kích nút Browse để mở cửa sổ Explorer hiển thị các thành phần đã download như thể hiện trong hình 3:


Hình 3: Các thành phần đã download

Kích đúp vào msxml6.msi để cài đặt MSXML parser, và khi thực hiện xong việc cài đặt này, trở về Workbench và chọn Windows AIK, kích Install (Xem trong hình 4):


Hình 4: Cài đặt Windows AIK.

Khi quá trình cài đặt này kết thúc, bạn sẽ thấy cả hai thành phần nằm trong phần Installed, xem trong hình 5:


Hình 5: Các thành phần yêu cầu đã được cài đặt

Tạo một chia sẻ chung

Lúc này bạn đã cho việc tạo một chia sẻ chung (distribution share), chia sẻ này sẽ là một thư mục có chứa các file nguồn cho Windows Vista đặt vào đó bất cứ gói phần mềm, driver hoặc ứng dụng nào mà bạn muốn trong cài đặt của mình. Bắt đầu bằng cách kích vào nút Distribution Share và chọn Create Distribution Share Directory như thể hiện trong hình 6:


Hình 6: Tạo chia sẻ chung

Trong Create Distribution Share Wizard, đánh hoặc duyệt đến đường dẫn của thư mục tên hệ thống file nội bộ của bạn. Mặc định, MDT sẽ gợi ý việc tạo thư mục C:\Distribution, nhưng ví dụ chúng tôi sẽ tao thư mục này trên một phân vùng riêng có tên M: (xem trong hình 7).
Lưu ý: Phân vùng đặt chia sẻ chung của bạn phải có đủ không gian trống cho các file nguồn Vista và các file ứng dụng cũng như driver hay các gói phần mềm mà bạn cần đến để thực hiện các triển khai của mình.


Hình 7: Chỉ định chia sẻ chung

Hình 8 sẽ thể hiện cấu trúc thư mục trong phần chia sẻ chung:


Hình 8: Cấu trúc của thư mục chia sẻ

Phổ biến chia sẻ chung

Bước tiếp theo là phổ biến chia sẻ chung của bạn bằng cách bổ sung thêm các file cài đặt của hệ điều hành, các gói phần mềm, driver và các file ứng dụng. Do chỉ thực hiện cài đặt cơ bản nên chúng ta chỉ bổ sung thêm các file cài đặt Windows Vista SP1 Enterprise vào thư mục chia sẻ. Kích phải vào nút Operating Systems nằm bên dưới Distribution Share và chọn New để khởi chạy New OS Wizard như thể hiện trong hình 9:


Hình 9: New OS Wizard.

Chèn Windows Vista SP1 Enterprise CD của bạn vào CD-ROM drive của máy tính, kích Next và chỉ định thư mục ổ đĩa cho CD-ROM drive như thể hiện trong hình 10:


Hình 10: Chỉ định location của các file nguồn

Kích Next và đánh tên cho thư mục sẽ sử dụng để chứa các file nguồn mà bạn bổ sung vào thư mục chia sẻ (hình 11):


Hình 11: Nơi các file nguồn của Vista sẽ được lưu

Khi wizard kết thúc, các file nguồn sẽ được hiển thị hiện hữu như thể hiện trong hình 12:


Hình 12: Các file nguồn của Vista đã được bổ sung vào thư mục chia sẻ

Nếu bạn kích phải vào các file nguồn bạn đã bổ sung vào thư mục chia sẻ và kích Properties, bạn có thể hiển thị các thông tin chi tiết có liên quan đến các file đã bổ sung (hình 13):


Hình 13: Thuộc tính của các file nguồn đã bổ sung

Trong ví dụ này, các file nguồn của Vista sẽ được copy từ DC vào thư mục dưới đây:

Tạo chuỗi nhiệm vụ

Bước tiếp theo là tạo một chuỗi nhiệm vụ (task sequence), đây là một chuỗi các bước được lập kịch bản mà MDT sẽ thực hiện trong quá trình triển khai. Bắt đầu bằng việc kích chuột phải vào nút Task Sequences trong Workbench và chọn New như thể hiện trong hình 14:


Hình 14: Tạo một chuỗi các nhiệm vụ

Với các triển khai Light Touch Installation (LTI), việc tạo một chuỗi nhiệm vụ hoàn toàn tương tự như việc cấu hình một answer file unattend.xml. Trong trang General Settings của New Task Sequence Wizard, đánh vào ID (không có khoảng trống) cho chuỗi nhiệm vụ mới và tiếp sau đó là việc đặt tên và phần mô tả (hình 15):


Hình 15: Đặt tên cho chuỗi nhiệm vụ

Trong trang Select Template, chọn Standard Client Task Sequence (hình 16):


Hình 16: Chọn mẫu cho chuỗi nhiệm vụ

Trong trang Select OS, chọn hệ điều hành (Windows Vista SP1 Enterprise) hiện có để cài đặt (hình 17):


Hình 17: Chọn hệ điều hành để cài đặt

Không chỉ định khóa sản phẩm do chúng ta giả dụ rằng bạn đang sử dụng các các host Key Management Service (KMS) trên mạng để kích hoạt các máy tính Vista Enterprise đã đăng ký ấn bản (hình 18):


Hình 18: Chưa chỉ định khóa sản phẩm không

Trong trang OS Settings, chỉ định tên và tổ chức của người dùng, người sẽ sử dụng máy tính (hình 19):


Hình 19: Chỉ định các thiết lập hệ điều hành

Trong trang Admin Password, đánh vào mật khẩu cho tài khoản Administrator nội bộ trên máy (hình 20):


Hình 20: Chỉ định mật khẩu cho tài khoản Administrator nội bộ

Khi wizard kết thúc, chuỗi nhiệm vụ sẽ được hiển thị trong Workbench như thể hiện trong hình 21:


Hình 21: Chuỗi nhiệm vụ cho triển khai Vista Enterprise cơ bản

Bạn có thể hiển thị các thuộc tính của chuỗi nhiệm vụ bằng cách kích phải vào nó và chọn Properties. Chúng ta sẽ kiểm tra cách cấu hình các chuỗi nhiệm vụ chi tiết hơn trong phần sau của loạt bài này.

Tạo điểm triển khai

Đến đây bạn đã chuẩn bị máy tính cho việc triển khai Vista. Đây là lúc chúng ta tạo một điểm triển khai (deployment point), chính xác đó là một thư mục có chứa tất cả các file cần thiết cho việc triển khai Vista image của bạn (cộng với các driver, gói phần mềm và các ứng dụng nếu cần) vào một hệ thống mới. Bắt đầu bằng cách kích phải vào nút Deployment Points dưới Deploy và chọn New (hình 22):


Hình 22: Tạo một điểm triển khai mới

Trong Choose Type của New Deployment Point Wizard, chọn Lab Or Single-Server Deployment như thể hiện trong hình 23. (Chúng ta sẽ kiểm tra các kiểu điểm triển khai khác nhau trong phần sau của loạt bài này)


Hình 23: Tạo một điểm triển khai lab

Kiểu LAB (hình 24):


Hình 24: Đặt tên cho điểm triển khai

Tiếp tục thông qua các trang tiếp theo của wizard với các tùy chọn mặc định cho tới khi bạn đến được trang Network Share (hình 25). Lưu ý rằng wizard sẽ tạo một chia sẻ ẩn mang tên Distribution (M:\Distribution).


Hình 25: Điểm triển khai là một chia sẻ ẩn trên máy chủ của bạn

Trong Configure User State, chọn Do Not Save Data And Settings do đây là một New Computer Scenario (kich bản mới) (hình 26):


Hình 26: Không có dữ liệu hoặc thiết lập cho kịch bản New Computer

Khi wizard kết thúc, bạn phải cập nhật điểm triển khai mới để tạo nó. Để thực hiện điều đó, kích phải vào điểm triển khai LAB mới và chọn Update (hình 27):


Hình 27: Cập nhật điểm triển khai

Hộp thoại Update Deploy Point sẽ xuất hiện tiến trình (hình 28):


Hình 28: Điểm triển khai đang được cập nhật

Việc cập nhật điểm triển khai sẽ tạo ra ba thư mục con mới trong thư mục M:\Distribution

 • Boot
 • Captures
 • Servicing

Thư mục Boot (hình 29) gồm có Windows PE cho triển khai LTI của bạn dưới hai dạng:

 • Image .iso image để bạn có thể burn vào CD hoặc DVD để khởi chạy một cách thủ công quá trình cài đặt trên hệ thống mới
 • Image .wim để bạn có thể bổ sung vào thư mục Boot Images trong kho lưu trữ image trên máy chủ Windows Deployment Services (Windows DS) (nếu có) để có thể tự động khởi chạy quá trình cài đặt trên hệ thống PXE mới.

Hình 29: Việc cập nhật điểm triển khai sẽ tạo WinPE images mà bạn sử dụng cho các triển khai LTI

Máy tính của bạn lúc này đã sẵn sàng cho việc triển khai Vista Enterprise bằng triển khai LTI.

Kết luận

Trong phần này, chúng ta đã chuẩn bị MDT cho việc triển khai Vista bằng cách bổ sung thêm các thành phần cần thiết, tạo một chia sẻ chung và bổ sung thêm các file cài đặt Vista vào thư mục chia sẻ chung này, tạo chuỗi nhiệm vụ cho việc cài đặt Vista cơ bản và tạo điểm triển khai cho cài đặt của chúng ta. Trong phần tiếp theo của loạt bài này, chúng ta sẽ đi sử dụng MDT để triển khai Vista vào máy tính đích mới bằng LTI.

Tham khảo các phần trước của loạt bài này:

Triển khai Vista – Phần 1
Triển khai Vista – Phần 2
Triển khai Vista – Phần 3
Triển khai Vista – Phần 4
Triển khai Vista – Phần 5
Triển khai Vista – Phần 6
Triển khai Vista – Phần 7
Triển khai Vista – Phần 8
Triển khai Vista – Phần 9
Triển khai Vista – Phần 10
Triển khai Vista – Phần 11
Triển khai Vista – Phần 12
Triển khai Vista – Phần 13
Triển khai Vista – Phần 14
Triển khai Vista – Phần 15
Triển khai Vista – Phần 16
Triển khai Vista – Phần 17
Triển khai Vista – Phần 18
Triển khai Vista – Phần 19
Triển khai Vista – Phần 20
Triển khai Vista – Phần 21
Triển khai Vista – Phần 22
Triển khai Vista – Phần 23
Triển khai Vista – Phần 24

Thứ Sáu, 13/03/2009 15:38
31 👨 2.796
0 Bình luận
Sắp xếp theo