Trắc nghiệm CSS có đáp án P4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về ngôn ngữ lập trình CSS, mời bạn đọc thử sức kiến thức của mình với chủ đề này. Với 10 câu hỏi bao gồm 4 đáp án, hãy lựa chọn 1 đáp án đúng nhất nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Thuộc tính z-index dùng để
  • Định vị tương đối cho một thành phần
  • Quy định kiểu viền của một đối tượng web
  • Tạo hiệu ứng màu sắc cho liên lết
  • Đặt các thành phần web ở các lớp khác nhau
 • Câu 2. text-transform: uppercase dùng để định dạng cho thành phần hiệu ứng
  • In hoa
  • In hoa kí tự đầu tiên ở mỗi từ
  • In thường
  • Không áp dụng hiệu ứng nào cả
 • Câu 3. Nhóm các đối tượng có cùng thuộc tính và có thể được sử dụng nhiều lần là:
  • class
  • id
  • Cả A và B đều đúng
  • Cả A và B đều sai
 • Câu 4. Trong mã màu RGB dạng hệ thập lục, #FFFFFF là màu gì?
  • Đen
  • Trắng
  • Đỏ
  • Xanh 
 • Câu 5. Mức độ ưu tiên khi áp dụng CSS là:
  • External CSS < Internal CSS < Inline CSS
  •  Inline CSS < Internal CSS < External CSS
  • Internal CSS < External CSS < Inline CSS
  • Inline CSS < External CSS < Internal CSS
 • Câu 6. Thứ tự xếp tầng của CSS theo độ ưu tiên từ thấp đến cao như sau:
  • External Style Sheet, Internal Style Sheet, Browser default, Inline Style
  • Inline Style, Browser default, External Style Sheet, Internal Style Sheet
  • Browser default, Internal Style Sheet, Inline Style, External Style Sheet
  • Browser default, External Style Sheet, Internal Style Sheet, Inline Style
 • Câu 7. CSS định nghĩa các style khác nhau cho cùng một loại HTML element bằng cách sử dụng:
  • class selector
  • id selector
  • name selector
  • type selector
 • Câu 8. Để liên kết tới External Style sheet ta sử dụng thẻ:
  • <STYLE>
  • <A>
  • <LINK>
  • <CSS>
 • Câu 9. Dreamweaver sử dụng giao thức gì để tải một site cục bộ lên web server?
  • HTTP
  • FPT
  • SMTP
  • HMPT
 • Câu 10. Dreamweaver cho phép làm việc với mấy cách trình bày tài liệu:
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Bạn cần cố gắng hơn
Kết quả này cũng bình thường 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 26/10/2018 10:49
51 👨 5.128
0 Bình luận
Sắp xếp theo