Bộ câu hỏi trắc nghiệm về lập trình có giải P8

Tiếp theo những seri những bài trắc nghiệm xoay quanh chủ đề lập trình, dưới đây mời bạn đọc thử tài kiến thức với những câu hỏi trắc nghiệm mà chúng tôi đã tổng hợp sau đây.

Xem thêm:

 • Câu 1. Phép toán 1 ngôi nào dùng để xác định địa chỉ của đối tượng mà con trỏ chỉ tới:
  • *
  • !
  • &
  • Kết quả khác 
 • Câu 2. Giả sử khi chạy chương trình ta gõ từ bản phím: “29h b”. Kết quả in ra n và c tương ứng sẽ là:
  #include <stdio.h> void main()

  {

  char c; int n;

  scanf(“%d%c”,&n,&c);

  printf(“%3d%c”,n,c);

  };
  • “29b”

  • “29h b”
  • "29h”
  • Kết quả khác 
 • Câu 3. Khi khai báo mảng, ta khởi tạo luôn giá trị của mảng như sau: int x[3]={4,2,6}; Nghĩa là:
  • x[1]=4, x[2]=2, x[3]=6

  • x[0]=4, x[1]=2, x[2]=6

  • Khai báo không đúng

  • Kết qu khác

 • Câu 4. Khi biến con trỏ không chứa bất kì một địa chỉ nào thì giá trị của nó sẽ là:
  • O
  • NULL
  • Cả hai kết quả trên đều đúng 
  • Cả hai kết quả trên đều sai 
 • Câu 5. Các kí hiệu đặc trưng cho sự tác động lên dữ liệu gọi là:
  • Hàm 
  • Biểu thức
  • Biến 
  • Toán tử
 • Câu 6. Kết quả của chương trình sau là gì:
  #include <stdio.h>

  void main()

  {

  int x, *p;

  x=3; x=6; p=&x;

  *p=9; printf(“%d”,x); printf(“%d”,*p); printf(“%d”,x);

  };
  • “369”
  • “696”
  • “999”
  • Kết quả khác 
 • Câu 7. Những phát biểu nào sau đây là đúng:
   
  • Rẽ nhánh là việc chọn ra một trong hai hay nhiều con đường cho việc thực hiện tính toán sau đó
  • Lưu đồ có thể có nhiều điểm bắt đầu và kết thức
  • Kiểu kí tự chứa một kí tự nằm trong dấu nháy kép
  • Trong các lệnh if lồng nhau, else thuộc về if phía trước gần nó nhất
 • Câu 8. Kết quả của chương trình sau là gì:
  #include <stdio.h>

  int change(int *a)

  {

  *a=10; return *a;

  };

  void main()

  {

  int i=5; change(&i); printf(“%d”,i);

  };
  • 5
  • 10
  • 0
  • Báo lỗi khi thực hiện chương trình 
 • Câu 9. Kết quả của chương trình sau là gì:
  #include <stdio.h>

  void main()

  {

  int x, *p; x=6; p=&x;

  printf(“%d”,x);

  printf(“%d”,*p);

  };
  • 69
  • 66
  • Kết quả khác 
  • Lỗi khi thực hiện chương trình 
 • Câu 10. Kết quả của chương trình sau là gì:
  #include <stdio.h>

  void main()

  {

  printf(“%d”,3<2||6);

  };
  • True
  • 0
  • 1
  • Kết quả khác 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 25/10/2018 16:54
54 👨 3.270
0 Bình luận
Sắp xếp theo