Trắc nghiệm PHP phần 1

Mời bạn đọc thử tài kiến thức cùng những câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh chủ đề lập trình PHP. Với những câu hỏi căn bản liên quan đến chủ đề này, hi vọng bạn đọc sẽ bổ sung thêm cho mình nhiều kiến thức bổ ích.

Xem thêm:

 • Câu 1: Cho: a.="a";a .= "b"; a.="c"; Giá trị a là:
  • "c"
  • "a"
  • "abc"
  • Lỗi
 • Câu 2: a=4;for(b = 0; b<=a; b++)$c++; Giá trị của c ? :
  • 0
  • 4
  • 5
  • Lỗi 
 • Câu 3: Kết quả sau khi thực hiện đoạn mã sau:
  <?php

  $a=5

  $b=12

  $c=10

  $d=7

  $e=($a*$b)+$c*$d/$a;

  Print($e);

  ?>
  • 74
  • 154
  • 26
  • 170
 • Câu 4: PHP dựa vào Syntax của ngôn ngữ nào?
  • C
  • Java
  • HTML
  • Ruby
 • Câu 5: Kiểu nào sau đây là kiểu số nguyên trong PHP?
  • Kiểu int
  • Kiểu Null
  • Kiểu chuỗi
  • Kiểu số thực
 • Câu 6: ký hiệu nào dùng để kết thúc câu lệnh trong PHP?
  • Dấu hai chấm (:)
  • Dấu chấm phẩy (;)
  • Dấu hỏi (?)
  • Dấu chấm (.)
 • Câu 7: PHP không hỗ trợ dạng dữ liệu nào sau đây?
  • String
  • Float
  • Single
  • Null
 • Câu 8: Engine nào là nền tảng chính của PHP?
  • ZEDAT
  • ZEND
  • ZENAT
  • ZETA
 • Câu 9: Trình dịch PHP nào là trình dịch bạn cho là đúng?
  • PHP Translator
  • PHP Interpreter
  • PHP Communicator
  • Không có câu nào đúng
 • Câu 10. Để đếm số dòng dữ liệu trong bảng ta dùng hàm
  • mysql_num_rows();
  • mysql_select_db()
  • mysql_fetch_array()
  • mysql_count_row()
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 11/04/2020 09:44
4,33 👨 3.112
0 Bình luận
Sắp xếp theo