Trắc nghiệm CSS có đáp án - Phần 1

CSS là một ngôn ngữ lập trình đóng vai trò quan trọng khi bạn xây dựng giao diện Website. Trong bài trắc nghiệm dưới đây, hãy thử tài hiểu biết của bạn về chủ đề này với những câu hỏi thú vị nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. CSS là viết tắt của?
  • Creative Style Sheets
  • Computer Style Sheets
  • Cascading Style Sheets
  • Colorful Style Sheets
 • Câu 2. Muốn liên kết file HTML với file định nghĩa CSS ta dùng dòng nào sau đây?
  • <style src=”mystyle.css”>
  • <stylesheet>mystyle.css</stylesheet>
  • <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”mystyle.css”>
  • Tất cả đều đúng
 • Câu 3. Thuộc tính nào định nghĩa CSS ngay trong 1 tag?
  • font
  • class
  • style
  • styles
 • Câu 4. Đặt dòng liên kết với file CSS ở vùng nào trong file HTML?
  • Trong thẻ <body>
  • Trong thẻ <head>
  • Ở cuối file HTML
  • Ở đầu file HTML
 • Câu 5. Làm sao để khi click chuột vào link thì tạo ra cửa sổ mới?
  • <a href="url" new>
  • <a href="url" target="new">
  • <a href="url" target="_blank">
  • <a href="url"blank="new">
 • Câu 6. Đâu là những tag dành cho việc tạo bảng?
  • <table><tr><td>
  • <thead><body><tr>
  • <table><head><tfoot>
  • <table><tr><tt>
 • Câu 7. Đâu là tag căn lề trái cho nội dung 1 ô trong bảng
  • <tdleft>
  • <td valign="left">
  • <td align="left">
  • <td leftalign>
 • Câu 8. Đâu là tag tạo ra 1 danh sách đứng đầu bằng số
  • <ul>
  • <list>
  • <ol>
  • <dl>
 • Câu 9. Tag nào tạo ra 1 checkbox?
  • <check>
  • <input type="check">
  • <checkbox>
  • <input type="checkbox">
 • Câu 10. Muốn liên kết xHTML với 1 file định nghĩa CSS ta dùng dòng nào sau đây?
  • <style src="mystyle.css">
  • <stylesheet>mystyle.css</stylesheet>
  • <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">
  • <link rel="stylesheet" style src="style.css" type=type="text/css">
Tệ quá!
Khá đấy
Tuyệt vời 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 27/09/2022 14:56
3,54 👨 12.072
0 Bình luận
Sắp xếp theo