Nạp chồng toán tử một ngôi trong C++

Toán tử một ngôi (unary) trong C++ hoạt động trên một toán hạng đơn và dưới đây là một số ví dụ về toán tử một ngôi:

Nạp chồng toán tử tăng (++) và toán tử giảm (--) trong C++.

Toán tử một ngôi (-) trong C++

Toán tử logic phủ định (!) trong C++

Toán tử một ngôi hoạt động trên đối tượng mà chúng được gọi, và thường thì toán tử này xuất hiện bên trái đối tượng, dạng như: !obj, -obj, và ++obj, nhưng đôi khi chúng có thể sử dụng như là hậu tố giống như obj++ hoặc obj--.

Ví dụ sau giải thích cách toán tử (-) có thể được nạp chồng với sự sử dụng tiền tố cũng như hậu tố.

#include <iostream>
using namespace std;
 
class KhoangCach
{
  private:
   int met;     
   int centimet;  
  public:
   // khai bao cac constructor
   KhoangCach(){
     met = 0;
     centimet = 0;
   }
   KhoangCach(int m, int c){
     met = m;
     centimet = c;
   }
   // phuong thuc de hien thi khoang cach
   void hienthiKC()
   {
     cout << "Khoang cach bang m la: " << met << endl;
     cout << "Khoang cach bang cm la: " << centimet << endl;
     cout << "\n\n================================\n\n" << endl;
   }
   // nap chong toan tu (-)
   KhoangCach operator- () 
   {
     met = -met;
     centimet = -centimet;
     return KhoangCach(met, centimet);
   }
};
int main()
{
  KhoangCach K1(20, 6), K2(-6, 15);
 
  -K1;           // ap dung su phu dinh
  K1.hienthiKC();  // hien thi K1

  -K2;           // ap dung su phu dinh
  K2.hienthiKC();  // hien thi K2

  return 0;
}

Biên dịch và chạy chương trình C++ trên sẽ cho kết quả sau:

Nạp chồng toán tử một ngôi trong C++

Hi vọng ví dụ trên sẽ giúp bạn hiểu rõ khái niệm này và bạn có thể áp dụng cho nạp chồng toán tử (!) trong C++.

Theo Tutorialspoint

Bài trước: Nạp chồng toán tử và Nạp chồng hàm trong C++

Bài tiếp: Nạp chồng toán tử nhị phân trong C++

Thứ Tư, 08/08/2018 11:51
51 👨 1.259
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C++