Bài kiểm tra trắc nghiệm về JAVA P9

Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ được môi trường thực thi chạy. Để giúp bạn đọc hiểu hơn về ngôn ngữ lập trình này, bài trắc nghiệm dưới đây của Quản trị mạng sẽ cung cấp cho bạn nhiều kiến thức hữu ích.

Xem thêm:

 • Câu 1. Đoạn chương trình sau ra kết quả là?
  double a = 3, b = 5, c = 2;

  double delta = b * b – 4 * a * c;

  if (delta < 0) System.out.println(“Phuong trinh vo nghiem”);

  else if (delta == 0) System.out.println(“Phuong trinh co mot nghiem kep”);

  else System.out.println(“Phuong trinh co hai nghiem phan biet”);
  • Phuong trinh vo nghiem
  • Phuong trinh co mot nghiem kep
  • Phuong trinh co hai nghiem phan biet
  • Lỗi biên dịch 
 • Câu 2. Đoạn chương trình sau ra kết quả là?
  double a = 5, b = 3, c = 2;

  double delta = b * b – 4 * a * c;

  if (delta < 0) System.out.println(“Phuong trinh vo nghiem”);

  else if (delta == 0) System.out.println(“Phuong trinh co mot nghiem kep”);

  else System.out.println(“Phuong trinh co hai nghiem phan biet”);
  • Phuong trinh vo nghiem
  • Phuong trinh co mot nghiem kep
  • Phuong trinh co hai nghiem phan biet
  • Lỗi biên dịch 
 • Câu 3. Lệnh sau in ra kết quả là bao nhiêu:
  double x = 10000.0 / 3.0;

  System.out.print(x);
  • 3333.3333333333335
  • 3333.33
  • 3334.0
  • 3332.0
 • Câu 4. Chọn định dạng hiển thị khi thực hiện câu lệnh sau:
  System.out.printf(“%tc”, new Date());
  • Sun Dec 02 2010
  • Sun Dec 02 17:26:19 ICT 2010
  • Sunday December 02 2010
  • Sunday December 05:26:00 ICT 2010
 • Câu 5. Chọn định dạng hiển thị khi thực hiện câu lệnh sau:
  System.out.printf(“%1$s %2$tB %2$te, %2$tY”, “Due date:”, new Date());
  • Due date:Dec 02 2010
  • Sun Dec 02 2010
  • Dec 02, 2010
  • Due date: Dec 02, 2010
 • Câu 6. Lệnh nào chỉ sử dụng trong trường hợp các vòng lặp lồng nhau?
  • label
  • jump
  • array
  • Không có đáp án nào đúng 
 • Câu 7. Khai báo nào sau đây là đúng
  a.char[] str;

  b.char[] str = new char[15];

  char[] str = new [‘A’, ‘B’];
  • 1, 2
  • 2, 3
  • 1, 3
  • 1, 2, 3
 • Câu 8. Định nghĩa interface nào sau đây là không hợp lệ?
  • public interface inout {}
  • protected interface inout { int i = 12;}
  • interface inout { public final int MAX_INDEX = 100;}
  • interface input { public void indl();}
 • Câu 9. Cho String str = “univerity”, lệnh nào dưới đây lấy chuỗi “univer” và gắn vào chuỗi str1?
  • String str1 = str.substring(0, 6);
  • String str1 = str.substring(0, 5);
  • String str1 = str.substring(1, 6);
  • String str1 = str.substring(5);
 • Câu 10. Cho str = “Yunlin universtiy”, lệnh str.indexOf(“uni”) trả về kết quả là gì?
  • 1
  • 7
  • 15
  • Lệnh sai 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng khá đấy 
Bạn trả lời rất xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 15/11/2018 17:25
51 👨 1.953
0 Bình luận
Sắp xếp theo