Bài kiểm tra trắc nghiệm về C

Sau khi đã hoàn tất những bài học về lập trình C, bạn có thể kiểm tra kiến thức của mình qua bài kiểm tra trắc nghiệm dưới đây.

Trắc nghiệm về lập trình C

 • Cú pháp nào đúng để cho ra kết quả “Hello Worlđ” trong C?
  • printf("Hello World"); Correct answer

  • Console.WriteLine("Hello World");

  • cout << "Hello World";

  • System.out.printline("Hello World");

 • Làm thế nào chèn COMMENTS trong code C?
  • // This is a comment

  • * This is a comment

  • # This is a comment

  • -- This is a comment

 • Khi một biến được tạo trong C, một địa chỉ bộ nhớ được gắn với biến.
  • Sai

  • Đúng

 • Trong C, các lệnh code phải kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;)
  • Đúng

  • Sai

 • Làm thế nào tạo một biến với giá trị số 5?
  • int num = 5;

  • num = 5;

  • val num = 5;

  • num = 5 int;

 • Làm thế nào tạo một biến với số chấm động 2.8?
  • float num = 2.8;

  • val num = 2.8;

  • num = 2.8 double;

  • num = 2.8 float;

 • Toán tử nào được dùng để thêm hai giá trị cùng nhau?
  • Dấu *

  • Dấu &

  • Từ khóa ADD

  • Dấu +

 • Hàm nào thường được dùng để xuất các giá trị và in văn bản?
  • write()

  • printword()

  • output()

  • printf()

 • Trình xác định định dạng nào thường được dùng để in số nguyên?
  • %f

  • %c

  • %s

  • %d

 • Toán tử nào được dùng để so sánh hai giá trị?
  • <>

  • =

  • ><

  • ==

 • Toán tử nào được dùng để tìm kích thước bộ nhớ (theo byte) của kiểu dữ liệu hoặc biến?
  • Thuộc tính len

  • Thuộc tính length

  • Thuộc tính sizer

  • Thuộc tính sizeof

 • Từ khóa nào có thể được dùng để tạo một biến không thể thay đổi/chỉ đọc?
  • const

  • constant

  • final

  • readonly

 • Chúng ta gọi int myNumbers[] = {25, 50, 75, 100}; là gì?
  • Pointer

  • Class

  • Mảng

  • Không có đáp án đúng

 • Index mảng bắt đầu bằng:
  • 0

  • 1

 • Làm thế nào gọi một hàm trong C?
  • myFunction[];

  • (myFunction);

  • myFunction();

  • myFunction;

 • Làm thế nào bắt đầu viết một lệnh if trong C?
  • if x > y then

  • if x > y()

  • if x > y

  • if (x > y)

 • Cách bắt đầu viết một vòng lặp while trong C?
  • while x < y then

  • if x > y while

  • while x < y

  • while (x < y)

 • Từ khóa được dùng để trả về một giá trị bên trong một hàm:
  • return

  • break

  • get

  • void

 • Cách bắt đầu viết vòng lặp for trong C:
  • for (int i = 0; while < 5; i++)

  • for (x in y)

  • for (int i = 0; i < 5; i++)

  • for (int i = 0; switch < 5; i++)

 • Lệnh nào được dùng để chọn một trong số nhiều khối code được thực thi?
  • switch

  • default

  • when

  • break

 • Lệnh được dùng để dừng một vòng lặp?
  • void

  • break

  • exit

  • stop

 • Từ khóa được dùng để tạo một class trong C?
  • class

  • class = myClass

  • class()

  • Không có đáp án đúng

 • ptr trong code int* ptr = &myAge; là gì?
  • Tham số

  • pointer

  • Class

  • Mảng

 • Trong C, bạn có thể kế thừa thuộc tính class và hàm từ hàm này sang hàm khác.
  • Đúng.

  • Sai.

 • Từ khóa được dùng để tạo một cấu trúc:
  • structs

  • str

  • struct

  • structure

Thứ Sáu, 13/01/2023 14:31
51 👨 301
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình C