Bài 9, 10, 11 trang 25 SGK Đại số 10

Bài 9, 10, 11 trang 25 SGK Đại số 10 giúp bạn ôn tập lại kiến thức trong chương I về mối quan hệ giữa các phần tử, mệnh đề, xác định các tập hợp…

Giải bài 9 trang 25 sgk Đại số 10

Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau:

A là tập hợp các hình tứ giác;

B là tập hợp các hình bình hành;

C là tập hợp các hình thang;

D là tập hợp các hình chữ nhật;

E là tập hợp các hình vuông;

G là tập hợp các hình thoi.

Lời giải:

- Vì hình vuông là hình chữ nhật nên E ⊂ D.

- Vì hình chữ nhật là hình bình hành nên D ⊂ B.

- Vì hình bình hành là hình thang nên B ⊂ C.

- Vì hình thang là hình tứ giác nên C ⊂ A.

Vậy E ⊂ D ⊂ B ⊂ C ⊂ A.

Mặt khác:

- Vì hình vuông là hình thoi nên E ⊂ G.

- Vì hình thoi là hình bình hành nên G ⊂ B.

Vậy E ⊂ G ⊂ B ⊂ C ⊂ A.

Bài 10 trang 25 sgk Đại số 10

Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

a) A = {3k – 2 | k = 0, 1, 2, 3, 4, 5};

b) B = {x ∈ N | x ≤ 12};

c) C = {(-1)n | n ∈ N}.

Lời giải:

a)

k012345
3k – 2-21471013

Do đó: A = {-2, 1, 4, 7, 10, 13}.

b) B = {0; 1; 2; 3; ... ; 12}

c) Vì n ∈ N nên:

(-1)n = 1 nếu n = 0 hoặc n chẵn

(-1)n = -1 nếu n lẻ.

Do đó: C = {1; -1}

Bài 11 trang 25 sgk Đại số 10

Giả sử A, B là tập số và x là một số đã cho. Tìm các cặp mệnh đề tương đương trong các mệnh đề sau:

P = "x ∈ A ∪ B " ; S = "x ∈ A và x ∈ B"

Q = "x ∈ A \ B" ; T = "x ∈ A hoặc x ∈ B"

R = "x ∈ A ∩ B" ; X = "x ∈ A và x ∉ B"

Lời giải:

Các mệnh đề tương đương:

P ⇔ T

R ⇔ S

Q ⇔ X

Xem thêm:

Thứ Sáu, 30/07/2021 17:12
42 👨 1.170
0 Bình luận
Sắp xếp theo