Trắc nghiệm Tin học 11 bài 2

Trắc nghiệm Tin học 11 bài 2 tiếp tục nội dung ôn tập các kiến thức Tin học ở bài trắc nghiệm Tin 11 bài 1 trước đó. Các em học sinh sẽ củng cố lại kiến thức về cấu trúc chương trình, một số kiểu dữ liệu chuẩn…

 • 1. Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?
  • A. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí
  • B. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho kiểu của hằng
  • D. Biến đơn là biến chỉ nhận kiểu của hằng
 • 2. Chọn câu phát biểu hợp lí nhất?
  • A. Trong Pascal, tất cả các biến trong chương trình đều phải có giá trị không đổi và xuất hiện nhiều lần trong chương trình
  • B. Biến đơn là biến chỉ nhận một giá trị tại mỗi thời điểm thực hiện chương trình
  • C. Khai báo hằng thường được sử dụng cho đặt tên và khai báo cho chương trình dịch biết để lưu trữ và xử lí
  • D. Biến đơn là biến chỉ nhận kiểu của hằng
 • 3. Xét chương trình Pascal dưới đây: PROGRAM vi_du; BEGIN Writeln ('Xin chao cac ban'); Writeln('Moi cac ban lam quen voi Pascal'); END. Chọn phát biểu sai?
  • A. Khai báo tên chương trình là vi du
  • B. Khai báo tên chương trình là vi_du
  • C. Thân chương trình có hai câu lệnh
  • D. Chương trình không có khai báo hằng
 • 4. Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phát bao nhiêu byte bộ nhớ cho các biến trong khai báo sau? VAR M, N, P : Integer; A, B: Real; C: Longint;
  • A. 20 byte
  • B. 24 byte
  • C. 22 byte
  • D. 18 byte
 • 5. Biến x nhận giá trị nguyên trong đoạn [-300 ; 300], kiểu dữ liệu nào sau đây là phù hợp nhất để khai báo biến x?
  • A. Byte
  • B. Integer
  • C. Word
  • D. Real
 • 6. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, giả sử x:= a/b; thì x phải khai báo kiểu dữ liệu nào?
  • A. byte
  • B. integer
  • C. word
  • D. real
 • 7. Bộ nhớ sẽ cấp phát cho các biến dưới đây tổng cộng bao nhiêu byte? Var x,y:integer; c:char; ok:boolean; z: real;
  • A. 12
  • B. 14
  • C. 11
  • D. 13
 • 8. Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến x?
  • A. Real
  • B. LongInt
  • C. Integer
  • D. Word
 • 9. Biến X có thể nhận các giá trị 1; 100; 150; 200 và biến Y có thể nhận các giá trị 1; 0.2; 0.3; 10.99. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?
  • A. Var X, Y: byte;
  • B. Var X, Y: real;
  • C. Var X: real; Y: byte;
  • D. Var X: byte; Y: real;
 • 10. Biến X nhận giá trị là 0.7. Khai báo nào sau đây là đúng?
  • A. var X: integer;
  • B. var X: real;
  • C. var X: char;
  • D. A và B đúng
 • 11. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau có miền giá trị lớn nhất?
  • A. Byte
  • B. Longint
  • C. Word
  • D. Integer
 • 12. Phạm vi giá trị của kiểu integer thuộc:
  • A. Từ 0 đến 255
  • B. Từ -215 đến 215 -1
  • B. Từ -215 đến 215 -1
  • D. Từ -231 đến 231 -1
 • 13. Trong 1 chương trình, biến M có thể nhận các giá trị: 10, 15, 20, 30, 40, và biến N có thể nhận các giá trị: 1.0 , 1.5, 2.0, 2.5 , 3.0. Khai báo nào trong các khai báo sau là đúng?
  • A. Var M,N :Byte;
  • B. Var M: Real; N: Word;
  • C. Var M, N: Longint;
  • D. Var M: Word; N: Real;
 • 14. Khai báo nào sau đây đúng?
  • A. Var x, y: Integer;
  • B. Var x, y=Integer;
  • C. Var x, y Of Integer;
  • D. Var x, y := Integer;
 • 15. Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi:
  • A. Dấu chấm phẩy (;)
  • B. Dấu phẩy (,)
  • C. Dấu chấm (.)
  • D. Dấu hai chấm (:)
 • 16. Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:
  • A. Var < Danh sách biến > = < Kiểu dữ liệu >;
  • B. Var < Danh sách biến > : < Kiểu dữ liệu >;
  • C. < Danh sách biến > : < Kiểu dữ liệu >;
  • D. Var < Danh sách biến >;
 • 17. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa Var dùng để:
  • A. Khai báo hằng
  • B. Khai báo thư viện
  • C. Khai báo biến
  • D. Khai báo tên chương trình
 • 18. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào?
  • A. Hằng và biến là hai đại lượng mà giá trị đều có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình
  • B. Hằng không cần khai báo còn biến phải khai báo.
  • C. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình, biến là đại lượng có giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
  • D. Hằng và biến bắt buộc phải khai báo
 • 19. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để:
  • A. Khai báo tên chương trình
  • B. Khai báo hằng
  • C. Khai báo biến
  • D. Khai báo thư viện.
 • 20. Hãy chọn phát biểu đúng về biến trong ngôn ngữ lập trình?
  • A. Biến là đại lượng có giá trị không đổi
  • B. Biến phải được khai báo trước khi sử dụng
  • C. Tên biến được đặt tùy ý
  • D. Tên biến có thể được bắt đầu bằng chữ số
 • 21. Biến là …
  • A. Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình
  • B. Là đại lượng có giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
  • C. Tên không cần theo nguyên tắc đặt tên
  • D. Không cần khai báo trước khi sử dụng
 • 22. Đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là:
  • A. Hằng
  • B. Biến
  • C. Hàm
  • D. Biểu thức
 • 23. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là khai báo hằng?
  • A. Const max = 50;
  • B. Const max := 50;
  • C. Const integer max = 50;
  • D. Const max 50;
Thứ Sáu, 20/11/2020 21:40
3,651 👨 100.700
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Băng Khánh
  Băng Khánh

  Sao không coi đc đáp án 


  Thích Phản hồi 20:35 07/11
  • Nguyễn Trang
   Nguyễn Trang

   Bạn làm hết câu hỏi rồi nhấn kiểm tra kết quả sẽ xem được đáp án.

   Thích Phản hồi 10:09 09/11