Cách tạo và chạy script shell trong Ubuntu 22.04

Một script được sử dụng trong Linux và các lệnh được viết vào đó theo đặc điểm công việc và nhiệm vụ. Khi thực thi một script như vậy, mỗi lệnh trong đó sẽ thực hiện từng cái một theo thứ tự. Shell là trình thông dịch lệnh do người dùng viết. Script shell giúp người dùng viết và thực thi nhiều lệnh cùng một lúc.

Trong bài này, bạn đọc sẽ học cách thực thi các script shell thông qua đầu vào dòng lệnh. Bài viết đang sử dụng Ubuntu 22.04 và Ubuntu 20.04. Trước khi trình bày cách thực thi script shell thông qua CLI, trước tiên, hãy xem xét cách tạo script shell.

Điều kiện tiên quyết

  • Hệ thống Ubuntu, mọi phiên bản gần đây sẽ hoạt động.
  • Người dùng có đặc quyền sudo

Tạo một file có phần mở rộng ".sh"

Để tạo file “.sh”, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở trình chỉnh sửa mặc định thông qua thanh menu

Bạn có thể sử dụng trình soạn thảo văn bản mặc định trong Ubuntu hoặc nếu có bất kỳ trình soạn thảo nào khác được cài đặt trong hệ thống của bạn, chẳng hạn như trình chỉnh sửa vim. Hướng dẫn cụ thể này đang sử dụng trình soạn thảo văn bản mặc định.

Nhập “editor” và nhấp vào “Text Editor”.

Mở trình chỉnh sửa
Mở trình chỉnh sửa

Trình chỉnh sửa mặc định sẽ được mở.

Trình chỉnh sửa desktop Ubuntu
Trình chỉnh sửa desktop Ubuntu

2. Viết lệnh trong tài liệu không có tiêu đề và lưu nó với phần mở rộng ".sh"

Bạn có thể viết bất kỳ lệnh nào theo yêu cầu công việc hoặc nhiệm vụ được giao. Bài viết cụ thể này đang viết các lệnh/code echo sau đây trong tài liệu không có tiêu đề.

echo "Hello World"
echo "Ubuntu 20.04 LTS tutorial"
echo "Today’s task"
Script thử nghiệm
Script thử nghiệm

Bây giờ, hãy lưu file có phần mở rộng ".sh" vào thư mục bạn chọn. Ví dụ này lưu nó vào thư mục mặc định - thư mục home - và file có tên là "tutorial.sh".

Lưu script test
Lưu script test

Bây giờ, script "tutorial.sh" sẽ trông giống như thế này trong trình soạn thảo văn bản sau khi được lưu.

Shell script
Shell script

3. Thực thi shell script “guide.sh” thông qua CLI

Bạn phải thực thi script shell thông qua đầu vào dòng lệnh.

Trước tiên, bạn phải làm cho script shell có thể thực thi được bằng cách chạy lệnh sau:

$ chmod +x scriptname

Viết tên script shell của bạn thay cho “scriptname” trong lệnh trên. Đối với hướng dẫn cụ thể này, tên script là “tutorial.sh”.

Làm cho script shell có thể thực thi được
Làm cho script shell có thể thực thi được

Chạy script bằng lệnh sau:

$ ./scriptname

Tên script là “tutorial.sh” như đã đề cập ở trên.

Thực thi script shell
Thực thi script shell

Khi chạy lệnh trên, nó sẽ thực thi từng dòng script một và hiển thị đầu ra sau:

Kết quả script thử nghiệm
Kết quả script thử nghiệm

Xem thêm:

Thứ Sáu, 19/01/2024 12:02
2,33 👨 11.409
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux