Sự khác biệt giữa đối số và tham số trong C/C++

Đối số

Một đối số được tham chiếu đến các giá trị được truyền trong một hàm khi hàm được gọi. Các giá trị này thường là nguồn của hàm yêu cầu các đối số trong quá trình thực thi. Những giá trị này được gán cho các biến trong định nghĩa của hàm được gọi. Loại của các giá trị được truyền vào trong hàm giống với loại của các biến được xác định trong định nghĩa hàm. Chúng còn được gọi là đối số thực tế hoặc tham số thực tế.

Ví dụ, giả sử cần gọi một hàm sum() với hai số cần cộng. Hai số này được gọi là các đối số và được chuyển cho sum() khi nó được gọi từ một nơi khác.

C

// C code to illustrate Arguments
 
#include <stdio.h>
 
// sum: Function definition
int sum(int a, int b)
{
  // returning the addition
  return a + b;
}
 
// Driver code
int main()
{
  int num1 = 10, num2 = 20, res;
 
  // sum() is called with
  // num1 & num2 as ARGUMENTS.
  res = sum(num1, num2);
 
  // Displaying the result
  printf("The summation is %d", res);
  return 0;
}

C++

// C++ code to illustrate Arguments
#include <iostream>
using namespace std;
 
// sum: Function definition
int sum(int a, int b)
{
  // returning the addition
  return a + b;
}
 
// Driver code
int main()
{
  int num1 = 10, num2 = 20, res;
 
  // sum() is called with
  // num1 & num2 as ARGUMENTS.
  res = sum(num1, num2);
 
  // Displaying the result
  cout << "The summation is " << res;
  return 0;
}

Đầu ra:

The summation is 30

Tham số

Tham số được gọi là các biến được xác định trong một khai báo hàm (function declaration) hoặc định nghĩa hàm. Những biến này được sử dụng để nhận các đối số được truyền trong quá trình gọi hàm. Các tham số trong nguyên mẫu hàm được áp dụng với quá trình thực thi hàm mà nó được định nghĩa. Chúng còn được gọi là đối số chính thức hoặc tham số chính thức.

Ví dụ, giả sử cần định nghĩa một hàm Mult() để nhân hai số. Hai số này được coi là các tham số và được định nghĩa trong khi xác định hàm Mult().

C

// C code to illustrate Parameters
 
#include <stdio.h>
 
// Mult: Function definition
// a and b are the PARAMETERS
int Mult(int a, int b)
{
  // returning the multiplication
  return a * b;
}
 
// Driver code
int main()
{
  int num1 = 10, num2 = 20, res;
 
  // Mult() is called with
  // num1 & num2 as ARGUMENTS.
  res = Mult(num1, num2);
 
  // Displaying the result
  printf("The multiplication is %d", res);
  return 0;
}

C++

// C++ code to illustrate Parameters
 
#include <iostream>
using namespace std;
 
// Mult: Function definition
// a and b are the parameters
int Mult(int a, int b)
{
  // returning the multiplication
  return a * b;
}
 
// Driver code
int main()
{
  int num1 = 10, num2 = 20, res;
 
  // Mult() is called with
  // num1 & num2 as ARGUMENTS.
  res = Mult(num1, num2);
 
  // Displaying the result
  cout << "The multiplication is " << res;
  return 0;
}

Đầu ra:

The multiplication is 200

Sự khác biệt giữa Đối số và Tham số

Đối sốTham số
Khi một hàm được gọi, các giá trị được truyền trong quá trình gọi đó là đối số.Các giá trị xác định tại thời điểm nguyên mẫu hàm hoặc định nghĩa hàm được gọi là tham số.
Chúng được sử dụng trong câu lệnh gọi hàm để gửi giá trị từ hàm gọi đến hàm nhận.Chúng được sử dụng trong tiêu đề của hàm được gọi để nhận giá trị từ các đối số.
Trong thời gian gọi, mỗi đối số luôn được gán cho tham số trong định nghĩa hàm.Tham số là các biến cục bộ được gán giá trị của những đối số khi hàm được gọi.
Chúng còn được gọi là Tham số thực tếChúng còn được gọi là Tham số chính thức
Ví dụ:
int num = 20;
Call(num)
 
  // num is argument

Ví dụ:

int Call(int rnum)
{
  printf("the num is %d", rnum);
}
 
// rnum is parameter

Thứ Sáu, 29/07/2022 09:57
2,911 👨 8.871
0 Bình luận
Sắp xếp theo