Macromedia Flash - Di chuyển đối tượng

Với bài tập này, bạn sẽ biết cách làm thế nào để di chuyển bất cứ đối tượng nào theo con trỏ trong Flash 8 bằng cách sử dụng Action Script.

Bước 1

Tạo một file Flash mới, vào Modify > Document (Ctrl + J) và thiết lập Width là 350px, Height là 250px

Bước 2

Click đúp vào layer 1 và đổi tên thành Background. Sau đó chèn thêm một layer mới với tên là Object.

Bước 3

Chọn công cụ Rectangle Tool (R), và vẽ một hình chữ nhật để trình diễn “Object”

Bước 4

Khi Object đã được chọn, bạn hãy nhấn phím F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi nó sang dạng Movie Clip.

Bước 5

Click đúp vào đối tượng Movie Clip vừa tạo hoặc click chuột phải và chọn Edit in Place.

Bước 6

Sau đó bạn nhấn phím F8 và convert nó sang biểu tượng Button

Bước 7

Lựa chọn đối tượng Object, mở Action Script (F9) và đưa vào đó đoạn script sau:

on (press) {
swapDepths(2 );
_root.cursor.swapDepths(3);
startDrag("");
}

on (release) {
stopDrag();
}

Bước 8

Trở lại Scene chính (Scene 1), click vào frame đầu tiên của layer Object và mở Action Script (F9), đưa vào đó dòng sau:

help = false;

Bước 9

Nhân đôi layer Object lên thành vài bản tuỳ ý bạn.

Bước 10

Thêm một layer mới và đặt tên là Cursor. Sau đó chọn Text Tool (T), và gõ vào đó dòng chữ “Move it” (hoặc nội dung nào khác)Bước 11

Chọn layer text (Cursor) và nhấn phím F8 để chuyển đổi sang dạng Movie Clip.

Bước 12

Sau đó, mở Properties và nhập vào ô <Instance Name> chữ cursor.

Bước 13

Tiếp theo bạn lại chọn layer cursor, mở Action Script (F9) và dưa vào đoạn script sau:

onClipEvent (load) {
}
onClipEvent (mouseMove) {
xm = getProperty (_root, _xmouse );
ym = getProperty (_root, _ymouse );
setProperty("_root.cursor", _x, xm);
setProperty("_root.cursor", _y, ym);
}

onClipEvent (mouseDown) {
with (_root.cursor) {
gotoAndStop("clench");
}
}

onClipEvent (mouseUp) {
with (_root.cursor) {
gotoAndStop("open");
}
}

Vậy là đã xong, bạn có muốn xem sản phẩm sẵn có không?

Thứ Năm, 04/01/2007 16:56
3,73 👨 4.051
0 Bình luận
Sắp xếp theo