Cách loại trừ file và thư mục bằng Robocopy trong Windows 10

Trên Windows 10, Robocopy (Robust File Copy) là một công cụ dòng lệnh quản lý file mạnh mẽ, với hàng loạt các tùy chọn để chuyển file và thư mục sang một vị trí khác nhanh và đáng tin cậy hơn so với sử dụng File Explorer.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các bước để sao chép dữ liệu bằng Robocopy trên Windows 10, ngoại trừ các file và thư mục không cần thiết.

Cách loại trừ thư mục bằng Robocopy

Để loại trừ một thư mục trong khi sao chép bằng Robocopy, hãy sử dụng các bước sau:

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập lệnh sau để sao chép các file và thư mục, ngoại trừ một thư mục cụ thể, sang vị trí khác và nhấn Enter:

robocopy C:\source\folder\path\ D:\destination\folder\path\ /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD "C:\source\folder\path\to\exclude-folder"
Cách loại trừ thư mục bằng Robocopy
Cách loại trừ thư mục bằng Robocopy

Ví dụ này loại trừ một thư mục cụ thể bằng Robocopy:

robocopy C:\source\folder\path\ D:\destination\folder\path\ /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD exclude-folder-1

Ví dụ này loại trừ một thư mục sử dụng tùy chọn ký tự đại diện Robocopy:

robocopy C:\source\folder\path\ D:\destination\folder\path\ /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD exclude-fold*

Ví dụ này loại trừ nhiều thư mục bằng Robocopy:

robocopy C:\source\folder\path\ D:\destination\folder\path\ /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD "C:\source\folder\path\to\exclude-folder-1" "C:\source\folder\path\to\exclude-folder-2"

Khi bạn hoàn thành các bước, tất cả dữ liệu từ đường dẫn sẽ được sao chép, ngoại trừ các thư mục bạn đã chỉ định trong lệnh exclude_folder_file_robocopy.

Cách loại trừ file bằng Robocopy

Để loại trừ một file trong khi sao chép bằng Robocopy, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập lệnh sau để sao chép các file và thư mục, ngoại trừ một file cụ thể, sang vị trí khác và nhấn Enter:

robocopy C:\source\folder\path\ D:\destination\folder\path\ /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XF "C:\source\folder\path\to\folder\filename.extension"
Cách loại trừ file bằng Robocopy
Cách loại trừ file bằng Robocopy

Ví dụ này loại trừ một file bằng Robocopy:

robocopy C:\source\folder\path\ D:\destination\folder\path\ /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XF filename-1.extension

Ví dụ này loại trừ một file bằng tùy chọn ký tự đại diện Robocopy:

robocopy C:\source\folder\path\ D:\destination\folder\path\ /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XF filena*

Ví dụ này loại trừ nhiều file bằng tùy chọn Robocopy:

robocopy C:\source\folder\path\ D:\destination\folder\path\ /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XF "C:\source\folder\path\to\folder\filename-1.extension" "C:\source\folder\path\to\folder\filename-2.extension

Sau khi hoàn thành các bước, Robocopy sẽ sao chép tất cả các file và thư mục từ một vị trí cụ thể, ngoại trừ những file bạn đã chỉ định trong lệnh bằng cách sử dụng switch /XF.

Cách loại trừ cả file và thư mục bằng Robocopy

Để loại trừ cả file và thư mục bằng Robocopy, hãy sử dụng các bước sau:

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Nhập lệnh sau để sao chép mọi file và thư mục, ngoại trừ các file và thư mục nhất định, sang ổ khác, rồi nhấn Enter:

robocopy C:\source\folder\path\ D:\destination\folder\path\ /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /XD "C:\source\folder\path\to\exclude-folder" /XF "C:\source\folder\path\to\folder\filename.extension"
Cách loại trừ cả file và thư mục bằng Robocopy
Cách loại trừ cả file và thư mục bằng Robocopy

Khi bạn hoàn thành các bước, tất cả nội dung sẽ được sao chép sang vị trí mới, ngoài những file và thư mục bạn đã loại trừ trong lệnh bằng cách sử dụng các switch /XD/XF.

Thứ Năm, 07/05/2020 16:46
32 👨 992
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10