Cách format ổ với ReFS trong Windows 10

Bắt đầu với Windows 8, một hệ thống file mới có tên ReFS được bao gồm trong hệ điều hành. Trong bài viết này, bạn đọc sẽ tìm hiểu cách format bất kỳ ổ nào với ReFS trong Windows 10.

Hệ thống file ReFS

ReFS là viết tắt của Resilient File System. Codename của ReFS là "Protogon". Nó cải thiện NTFS ở một số khía cạnh, đồng thời loại bỏ một số tính năng.

ReFS chỉ dành cho file server. Trong Windows 10, trên thực tế, nó chỉ dành cho hệ điều hành máy chủ.

Windows 10 Creators Update có phiên bản cập nhật của ReFS. Trong các bản phát hành Windows 10 trước đó, phiên bản ReFS là 1.2. Phiên bản Windows 10 1703 đi kèm với phiên bản ReFS 3.2. Vì lý do tương thích, vẫn có thể format ổ bằng phiên bản ReFS 1.2.

Cách format ổ với ReFS trong Windows 10

Để format ổ với ReFS trong Windows 10, hãy làm như sau.

1. Mở Registry Editor.

2. Điều hướng đến registry key sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

3. Tạo một key mới có tên là MiniNT ở đây để có được đường dẫn sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MiniNT
Tạo một key mới có tên là MiniNT
Tạo một key mới có tên là MiniNT

4. Tại đây, bạn nên tạo một giá trị DWORD mới có tên "AllowRefsFormatOverNonmirrorVolume". Dữ liệu giá trị của tham số này phải là 0 hoặc 1. Đặt nó thành 1 để mở khóa tính năng ReFS.

Tạo một giá trị DWORD mới có tên "AllowRefsFormatOverNonmirrorVolume"
Tạo một giá trị DWORD mới có tên "AllowRefsFormatOverNonmirrorVolume"
Đặt dữ liệu giá trị của tham số là 1
Đặt dữ liệu giá trị của tham số là 1

5. Đóng ứng dụng Registry Editor.

6. Bây giờ, thực thi lệnh sau để format ổ:

format z: /u /fs:refs /i:enable

Lệnh này sẽ format ổ Z: với ReFS 3.2. Sử dụng đúng ký tự ổ trước khi tiếp tục.

format z: /u fs:refsv1 /i:enable

Lệnh này sẽ format ổ Z: với phiên bản ReFS 1.2 cũ.

Lưu ý: Tùy chọn /i:enable là bắt buộc đối với bất kỳ lệnh format ReFS nào. Nó kích hoạt tính năng Integrity Streams Recovering.

Bây giờ, hãy xóa key MiniNT bạn đã tạo. Registry key này sẽ gây ra sự cố trong Windows 10 khiến hệ điều hành "nghĩ" rằng nó đang chạy trong Windows Preinstallation Environment - WinPE (giống như chương trình Windows 10 Setup). Hãy xóa nó sau khi bạn đã format xong ổ với ReFS.

Thứ Bảy, 30/05/2020 09:04
51 👨 1.395
0 Bình luận
Sắp xếp theo