Cách làm PIN Pad bằng HTML CSS & JavaScript

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách triển khai một bảng nhập PIN và kiểm tra xem nó có hợp lệ hay không với sự trợ giúp của HTML, CSS và JavaScript.

Cơ chế hoạt động cơ bản của một PIN Pad là khi người dùng nhập PIN và nhấn OK, code này xác thực tính hợp lệ của PIN, đồng thời cung cấp một thông báo về việc PIN được nhập đúng hoặc sai.

Mẫu pin pad

Chuẩn bị:

Các trường hợp sử dụng

 • Tạo cấu trúc HTML bằng thẻ <h2> cho tên dự án và container chính <div> chứa tất cả các thành phần. Container này có chiều rộng tối đa 100%.
 • Tạo thẻ giống như cấu trúc có chiều rộng bằng 30% của container chính và căn giữa nó trên trang bằng cách đặt lề trái & phải là “auto”.
 • Tại đây dùng flexbox để định dạng các nút bấm và thẻ khác nhau.
 • Tạo textbox ở trên cùng sẽ hiện pin đã nhập ở định dạng mật khẩu.
 • Tạo nhiều hàng, trong đó mỗi hàng chứa 3 nút bấm với hàng cuối chứa nút Del để xóa số đã nhập vào gần nhất và nút OK để gửi PIN.
 • Thêm kiểu phù hợp cho các thành phần bằng class và giá trị ID của chúng.
 • Trong file JS, đầu tiên đặt giá trị PIN đúng đã xác định trước sang giá trị số mong muốn.
 • Khi click các nút bấm số hiện tại, nó sẽ bổ sung số đó vào giá trị PIN hiện trên nút kiểm soát đầu vào phía trên cùng.
 • Khi click Del, dữ liệu đã nhập gần nhất sẽ bị loại bỏ khỏi textbox kết quả. Khi click Ok, nó sẽ xác thực PIN đã nhập dự trên PIN đã xác định trước đó, đồng thời thông báo người dùng đã nhập PIN chính xác hay chưa.
 • Người dùng không thể nhập bất cứ thứ gì trực tiếp vào hộp input.
 • Người dùng có thể click vào nút bấm đó và sẽ sẽ được thể hiện trong hộp đầu vào ở phía trên cùng.
 • Toàn bộ các sự kiện click JS đều được xử lý từ file JavaScript.

Cấu trúc dự án

Cấu trúc dự án

Ví dụ: Code bên dưới triển khai một ứng dụng thẻ PIN cơ bản bằng HTML, CSS và JavaScript.

JavaScript

// Script.js
// Correct Pin Value
let correctPin = "1234";

let btns =
	document.getElementsByClassName(
		"pinpad-btn"
	);
let pinInput = document.getElementById(
	"pinpad-input"
);

for (let i = 0; i < btns.length; i++) {
	let btn = btns.item(i);
	if (
		btn.id &&
		(btn.id === "submit-btn" ||
			btn.id === "delete-btn")
	)
		continue;

	// Add onclick event listener to 
	// Every button from 0 - 9
	btn.addEventListener(
		"click",
		(e) => {
			pinInput.value +=
				e.target.value;
		}
	);
}

let submitBtn = document.getElementById(
	"submit-btn"
);
let delBtn = document.getElementById(
	"delete-btn"
);
let modal =
	document.getElementById("modal");
let result =
	document.getElementById("result");
let closeBtn =
	document.getElementById("close");

submitBtn.addEventListener(
	"click",
	() => {
		if (
			!pinInput ||
			!pinInput.value ||
			pinInput.value === ""
		) {
			alert(
				"Please enter a pin first"
			);
		} else if (
			pinInput.value ===
			correctPin
		) {
			alert("Correct PIN");
		} else {
			alert("Incorrect PIN");
		}
		// Reset the input
		pinInput.value = "";
	}
);

delBtn.addEventListener("click", () => {
	if (pinInput.value)
		pinInput.value =
			pinInput.value.substr(
				0,
				pinInput.value.length -
					1
			);
});

closeBtn.addEventListener(
	"click",
	() => {
		modal.style.display = "none";
	}
);

HTML

<!-- Index.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
	<title>Pin Pad</title>
	<link rel="stylesheet"
		href="./style.css"/>
</head>

<body>
	<h2 class="text-center">Pin Pad</h2>
	<div class="container">
		<div class="card">
			<div class="card-header">
				<input type="password"
					id="pinpad-input"
					readonly />
			</div>
			<div>
				<div class="row">
					<button type="button"
							class="pinpad-btn"
							value="1">
							1
					</button>
					<button type="button"
							class="pinpad-btn"
							value="2">
							2
					</button>
					<button type="button"
							class="pinpad-btn"
							value="3">
							3
					</button>
				</div>
				<div class="row">
					<button type="button"
							class="pinpad-btn"
							value="4">
							4
					</button>
					<button type="button"
							class="pinpad-btn"
							value="5">
							5
					</button>
					<button type="button"
							class="pinpad-btn"
							value="6">
							6
					</button>
				</div>
				<div class="row">
					<button type="button"
							class="pinpad-btn"
							value="7">
							7
					</button>
					<button type="button"
							class="pinpad-btn"
							value="8">
							8
					</button>
					<button type="button"
							class="pinpad-btn"
							value="9">
							9
					</button>
					
				</div>
				<div class="row">
					<button type="button"
							class="pinpad-btn"
							value="del
							"
						id="delete-btn">
						Del
					</button>
					<button type="button"
							class="pinpad-btn"
							value="0">
							0
					</button>
					<button type="button"
							class="pinpad-btn"
							value="ok"
							id="submit-btn">
						Ok
					</button>
				</div>
			</div>
		</div>

		<div id="modal" class="modal">
			<div class="modal-body">
				<span id="close">×</span>
				<p id="result"></p>
			</div>
		</div>
	</div>
		<script src="./script.js"></script>
</body>

</html>

CSS

/* Style.css */
.text-center {
	text-align: center;
}

.container {
	width: 100%;
}

.card {
	border: 1px solid black;
	border-radius: 5px;
	width: 30%;
	margin-right: auto;
	margin-left: auto;
	display: flex;
	flex-direction: column;
}

.card-header {
	display: flex;
	justify-content: center;
	margin: 10px;
	text-align: center;
}

.row {
	display: flex;
	flex-direction: row;
	justify-content: center;
}

.pinpad-btn {
	width: 25%;
	height: 75px;
	margin: 5px;
	padding: 5px;
	border: 1px solid black;
	border-radius: 20%;
	font-size: 2em;
	display: flex;
	justify-content: center;
	align-items: center;
	cursor: pointer;
	background-color: white;
}

.pinpad-btn:hover {
	background-color: lightgray;
}

#pinpad-input {
	border-radius: 10px;
	height: 1.5em;
	font-size: 1.5em;
	text-align: center;
	width: 80%;
}

Các bước chạy ứng dụng: Mở Live Server, sau đó nhập URL sau vào link:

http://localhost:5500/

Kết quả:

Cửa sổ nhập mã PIN

Thế là xong! Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Thứ Sáu, 17/11/2023 11:58
51 👨 161
0 Bình luận
Sắp xếp theo