Tìm hiểu về Border Gateway Protocol (BGP)

Border Gateway Protocol (BGP) được sử dụng để trao đổi thông tin định tuyến cho Internet và là giao thức được sử dụng giữa các ISP (là những AS khác nhau).

Giao thức có thể kết nối bất kỳ mạng Internet nào của hệ thống tự trị bằng cách sử dụng cấu trúc liên kết tùy ý. Yêu cầu duy nhất là mỗi AS có ít nhất một router có thể chạy BGP và đó là router kết nối với ít nhất một router BGP của AS khác.

Chức năng chính của BGP là trao đổi thông tin về khả năng tiếp cận mạng với các hệ thống BGP khác. Border Gateway Protocol xây dựng đồ thị của hệ thống tự trị dựa trên thông tin được trao đổi giữa các router BGP.

Border Gateway Protocol (BGP) được sử dụng để trao đổi thông tin định tuyến cho Internet
Border Gateway Protocol (BGP) được sử dụng để trao đổi thông tin định tuyến cho Internet

Đặc điểm của Border Gateway Protocol (BGP)

 • Cấu hình hệ thống tự trị liên kết: Vai trò chính của BGP là cung cấp thông tin liên lạc giữa hai hệ thống tự trị.
 • BGP hỗ trợ Next-Hop Paradigm.
 • Phối hợp giữa nhiều BGP speaker trong AS (Autonomous System - Hệ thống tự trị).
 • Thông tin đường dẫn: BGP advertisement (quảng bá) cũng bao gồm thông tin đường dẫn, cùng với cặp điểm đích có thể truy cập và điểm đến tiếp theo.
 • Hỗ trợ policy: BGP có thể triển khai các policy có thể được cấu hình bởi quản trị viên. Ví dụ, một router chạy BGP có thể được cấu hình để phân biệt giữa các tuyến được biết trong AS và được biết từ bên ngoài AS.
 • Chạy qua TCP.
 • BGP bảo tồn băng thông mạng.
 • BGP hỗ trợ CIDR.
 • BGP cũng hỗ trợ bảo mật.

Chức năng của Border Gateway Protocol (BGP)

BGP thực hiện 3 chức năng, được đưa ra dưới đây.

1. Chức năng đầu tiên bao gồm việc thu nhận và xác thực các peer ban đầu. Cả hai peer đều thiết lập kết nối TCP và thực hiện trao đổi thông điệp đảm bảo rằng cả hai bên đã đồng ý giao tiếp.

2. Chức năng thứ hai chủ yếu tập trung vào việc gửi thông tin khả năng tiếp cận tiêu cực hoặc tích cực.

3. Chức năng thứ ba xác minh rằng các peer và kết nối mạng giữa chúng đang hoạt động chính xác.

Các chức năng quản lý thông tin tuyến đường của BGP

 • Lưu trữ tuyến đường: Mỗi BGP lưu trữ thông tin về cách tiếp cận các mạng khác.
 • Cập nhật tuyến đường: Trong nhiệm vụ này, các kỹ thuật đặc biệt được sử dụng để xác định thời điểm và cách thức sử dụng thông tin nhận được từ các peer để cập nhật những tuyến đúng cách.
 • Lựa chọn tuyến đường: Mỗi BGP sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu đường đi của mình để chọn các đường tốt đến từng mạng trên Internet.
 • Quảng bá tuyến đường: Mỗi BGP speaker thường xuyên nói với peer của mình những gì cần biết về các mạng và phương pháp khác nhau để tiếp cận chúng.
Chủ Nhật, 27/12/2020 09:46
4,26 👨 5.583
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Mạng LAN - WAN