Cân bằng tải trong Exchange 2007 – Phần 2: Cấu hình Windows NLB Clusters

Cân bằng tải trong Exchange 2007 – Phần 1

Henrik Walther

Quản trị mạng - Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp những gì đã giới thiệu trong phần một về cách cân bằng tải cho các máy chủ Client Access của Exchange 2007 bằng kỹ thuật cân bằng tải NLB.

Lúc này các bạn cần một môi trường lab có các máy chủ đã được đề cập đến trong phần trước.

Tạo FQDN cho NLB Cluster trong DNS

Với môi trường vừa được thiết lập, thứ đầu tiên mà bạn thực hiện là tạo một bản ghi cho nhóm NLB trong DNS. Để thực hiện điều này, hãy đăng nhập vào domain controller trong Active Directory forest, sau đó mở trình quản ký DNS bằng cách kích Start > Run và đánh dnsmgmt.msc.

Mở mục Forward Lookup Zones và kích chuột phải vào vùng tìm kiếm cho Active Directory của bạn. Trong menu ngữ cảnh, hãy chọn New Host (A), sau đó đánh tên bạn muốn sử dụng vào đó. Như những gì bạn thấy trong hình 2.1, chúng tôi đã sử dụng MAIL cho mục đích của cài đặt này. Sau đó đánh vào địa chỉ IP mà bạn muốn sử dụng như địa chỉ IP của nhóm Windows NLB (địa chỉ IP này sẽ là địa chỉ IP trên cùng các mạng con như các máy chủ thành viên NLB).


Hình 2.1: Tạo DNS Record cho Windows NLB Cluster trong DNS Manager

Kích Add Host (Hình 2.2) sau đókích OKDone. Đóng DNS Manager.


Hình 2.2: Nhập vào tên DNS và địa chỉ IP

Quan trọng:

Để các máy khách trên Internet kết nối với tên Internet được chỉ định, bạn phải tạo một bản ghi trên các máy chủ DNS cấu hình miền của mình. Nhiệm vụ này được thực hiện trên các máy chủ DNS nằm trong ISP của bạn.

Cấu hình các thiết lập mạng

Mặc dù không cần thiết (như đã được giải thích từ trước), nhưng chúng ta sẽ sử dụng chế độ unicast với hai adapter mạng đã được cài đặt trong cài đặt này (điều đó sẽ cho chúng ta có được hiệu suất tối ưu nhất). Để cấu hình adapter mạng thứ hai trong mỗi máy chủ Client Access của Exchange 2007, hãy mở Network Connections và đặt tên cho mỗi một kết nối LAN, như thể hiện trong hình 2.3.


Hình 2.3: Đặt tên cho các kết nối mạng

Mở trang thuộc tính của adapter mạng LAN, sau đó cấu hình các thiết lập TCP/IP nhưng thể hiện trong hình 2.4. Như những gì thấy trong hình, bạn chỉ phải ch��� định địa chỉ IP và Subnet mask. Sau đó hãy kích OK.


Hình 2.4: Cấu hình các thiết lập TCP/IP cho LAN

Chúng ta phải thay đổi thứ tự liên kết cho các kết nối mạng. Cách thay đổi được thực hiện bằng việc kích Advanced > Advanced Settings trong cửa sổ Network Connections trong hình 2.3. Bên dưới tab Adapters and Bindings, phải bảo đảm kết nối Public LAN được liệt kê đầu tiên như thể hiện trong hình 2.5, sau đó kích OK.


Hình 2.5: Thay đổi thứ tự liên kết cho các kết nối mạng

Kích hoạt NLB trên máy chủ Client Access thứ nhất

Bây giờ là lúc kích hoạt NLB trên máy chủ Client Access thứ nhất trong cài đặt của chúng ta. Cách kích hoạt có thể được thực hiện thông qua trang thuộc tính của adapter mạng, hoặc bằng cách sử dụng Network Load Balancing Manager. Chúng tôi sẽ kích hoạt thông qua trang thuộc tính của adapter mạng, sau đó bổ sung thêm máy chủ Client Access thứ hai vào NLB cluster trong phần tiếp theo. Hãy mở trang thuộc tính của NLB LAN adapter, sau đó đánh dấu vào hộp chọn Network Load Balancing như thể hiện trong hình 2.6. Khi Network Load Balancing đã được chọn, hãy kích nút Properties.


Hình 2.6: Kích hoạt Network Load Balancing

Trong tab Cluster Parameters (Hình 2.7), nhập vào IP address, subnet maskfull Internet name cho NLB cluster. Kế đến, hãy bảo đảm tùy chọn Unicast trong Cluster operation mode đã được chọn.


Hình 2.7: Cấu hình các tham số của Cluster

Lúc này, hãy kích tab Host Parameters và nhập vào IP addresssubnet mask đã được cấu hình cho adapter mạng (hình 2.8). Hãy để các thiết lập khác mặc định như đã cho.


Hình 2.8: Cấu hình cho Host Parameters

Kích tab Port Rules sau đó chọn cổng mặc định và kích Remove.
Chúng ta cần phải bổ sung thêm port rule cho mỗi cổng mà NLB cluster phải chấp nhận các yêu cầu của client. Để thực hiện, kích nút, sau đó nhập vào cổng tương ứng trong Port range (Hình 2.9). Cần bảo đảm cho tùy chọn Affinity được thiết lập là Single. Cuối cùng kích OK để bổ sung thêm port rule.


Hình 2.9: Cấu hình Port Rules

Thực hiện cấu hình này cho mỗi cổng yêu cầu, chính vì vậy bạn sẽ có một danh sách các rule giống như trong hình 2.10 phụ thuộc vào những dịch vụ truy cập máy khách nào bạn muốn cho phép trong tổ chức mình.

Lưu ý:

Nếu bạn hỗ trợ các kiểu Internet client khác như POP3 và IMAP4, hãy bổ sung thêm cổng 110 và 143 một cách tương tứng.


Hình 2.10: Liệt kê các Port Rule đã được cấu hình

Kích OK và OK cho thông báo bạn nhận (Hình 2.11).


Hình 2.11: Hộp thoại thông tin

Lúc này hãy thêm một địa chỉ IP của cluster ảo mới trong trang thuộc tính của adapter mạng, xem thể hiện trong hình 2.12.


Hình 2.12: Bổ sung thêm địa chỉ IP của NLB Cluster trong trang TCP/IP Settings

Cuối cùng, kích Add OK
Đến đây chúng ta đã thiết lập một Windows NLB cluster với một máy chủ thành viên.

Bổ sung thêm máy chủ Client Access thứ cấp vào NLB Cluster

Liệu có tốt nếu một NLB cluster chỉ có một máy chủ thành viên? Có thể, nhưng không phải lúc nào cũng tốt. Chính vì vậy chúng ta hãy bổ sung thêm một máy chủ thứ hai vào cluster. Để thực hiện điều này, hãy mở Network Load Balancing Manager bằng cách kích Start > RunNLBMGR.EXE (hoặc kích Administrative Tools > Network Load Balancing Manager). Thao tác này sẽ mở Network Load Balancing Manager như đã được thể hiện trong hình 2.13.


Hình 2.13: Trình quản lý Network Load Balancing

Để thêm một máy chủ thứ cấp vào NLB cluster, kích Cluster trong menu, sau đó Add Host. Trong cửa sổ xuất hiện, bạn hãy đánh vào tên của máy chủ Client Access thứ cấp sau đó nhấn Connect (hình 2.14). Chọn cluster tương ứng và kích Finish.


Hình 2.14: Bổ sung thêm máy chủ Client Access thứ cấp vào NLB Cluster

Tiếp đến, đánh IP addresssubnet mask của adapter mạng sẽ được liên kết với NLB cluster sau khi kích Finish (hình 2.15).


Hình 2.15: Cấu hình các thiết lập tham số Host cho máy chủ Client Access thứ cấp

Bạn hãy đợi một chút để máy chủ được thêm vào và được cấu hình phù hợp (hình 2.16).


Hình 2.16: Máy chủ Client Access thứ cấp đã được bổ sung vào NLB Cluster

Đóng Network Load Balancing Manager.

Lúc này chúng ta đã cân bằng tải cho hai máy chủ Client Access trong mô trường lab. Tuy nhiên có một số bước cấu hình vẫn cần phải thực hiện tiếp ở đây và chúng tôi sẽ giới thiệu những cấu hình còn lại đó trong phần ba của bài này.

Thứ Hai, 18/08/2008 09:34
31 👨 2.526
0 Bình luận
Sắp xếp theo