Bộ câu hỏi trắc nghiệm về mạng Internet

Trong phần trước Quản trị mạng đã gửi đến bạn đọc bài viết Trắc nghiệm mức độ hiểu biết về Internet của bạn? Tiếp trong bài viết dưới đây, mời bạn đọc thử tài hiểu biết của mình với chủ đề này để xem mức độ hiểu biết của bạn về Internet đến đâu nhé, chắc chắn chúng sẽ khiến bạn thích thú đấy.

Câu 1: Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy trong tỉnh (winZOOO, NT, Windowsxp)

A. TCP/IP
B. IPCONFIG
C. IP
D. PING

Câu 2: Hai người cùng chát với nhau qua mạng Yahoo Messenger trong cùng một phòng nét

A. Dữ liệu truyền từ máy đang chat lên máy chủ phòng nét và quay về máy chát bên kia
B. Dữ liệu đi trực tiếp giữa hai máy đang trong phòng chát
C. Dữ liệu truyền về máy chủ Yahoo và quay về máy bên kia
D. Dữ liệu truyền về máy chủ internet Việt Nam và quay về máy đang chat

Câu 3: Trong khi soạn thảo email nếu muốn gởi kèm file chúng ta bấm vào nút

A. send
B. copy
C. attachment
D. file/save

Câu 4. World Wide Web là gì?

A. Là một hệ thống các máy chủ cung cấp thông tin đến bất kỳ các máy tính nào trên Internet có yêu cầu.
B. Là máy dùng để đặt trang Web trên Internet.
C. Là một dịch vụ của Internet.
D. Câu a và c đúng.

Câu 5. Điều kiện để kết nối vào Internet qua đường dây điện thoại cố định là:

A. Phải có máy tính.
B. Phải có thuê bao điện thoại cố định.
C. Phải có modem.
D. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 6. Web Server là gì?

A. Là máy chủ dùng để đặt các trang Web trên Internet.
B. Là máy tính đang được sử dụng để xem nội dung các trang web.
C. Là một dịch vụ của Internet.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 7. Mạng lntranet là gì?

A. Là một mạng máy tính nối giữa 2 máy với nhau.
B. Là sự kết nối các máy tính trong một cơ quan.
C. Là sự kết nối các máy tính trên phạm vi toàn cầu.
D. Câu a và b đúng.

Câu 8. Trang chủ là gì?

A. Là một trang web đầu tiên của Website.
B. Là tập hợp các trang web có liên quan đến nhau.
C. Là địa chỉ của Website.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 9. IAP là gì?

A. Là nhà cung cấp dịch vụ Internet.
B. Là nhà cung cấp cổng truy cập Internet cho các mạng.
C. Là nhà cung cấp thông tin trên Internet.
D. Tất cả đều dùng.

Câu 10. ISP là gì?

A. Là nhà cung cấp dịch vụ Internet.
B. Là nhà cung cấp công truy cập Internet cho các mạng.
C. Là nhà cung cấp thông tin trên Internet.
D. Tất cả đều đúng.

Đáp án:

1. B

2. C

3. C

4. C

5. D

6. A

7. D

8. A

9. B

10. A

Xem thêm:

Thứ Sáu, 05/10/2018 14:29
51 👨 8.486
0 Bình luận
Sắp xếp theo