Visual Studio .NET 2003

Bài viết kỳ này sẽ giới thiệu với bạn đọc, nhất là những người đã làm quen với các phiên bản trước đó của VS.NET, những thông tin khái quát về các tính nǎng mới đã được tích hợp trong Visual Studio.Net 2003 (bản Beta cuối cùng). Đây là một công cụ để xây dựng nhanh các ứng dụng ASP.NET mức xí nghiệp và các ứng dụng desktop hiệu nǎng cao. Vào ngày 17 và 20/06/2003 Microsoft đã làm lễ ra mắt sản phẩm Windows Server 2003 và Visual Studio .NET 2003 tại Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu bạn đọc, chúng tôi đã có bài "Windows Server 2003" được đǎng trong số tháng 03/2003 của Tạp chí. Bài lần này giúp bạn đọc, nhất là những người đã làm quen với các phiên bản trước đó của VS.NET, khái quát được những tính nǎng mới đã được tích hợp trong Visual Studio.Net 2003 (bản Beta cuối cùng). Đây là một công cụ để xây dựng nhanh các ứng dụng ASP.NET mức xí nghiệp và các ứng dụng desktop hiệu nǎng cao. Visual Studio bao gồm các công cụ phát triển dựa trên component như Visual C#, Visual J#, Visual Basic và Visual C++ cũng như một số công nghệ bổ sung để đơn giản hóa việc thiết kế theo nhóm, phát triển và triển khai những giải pháp (so sánh với các phiên bản trước đây) và giúp công việc phát triển các ứng dụng Web (những ứng dụng di động hay các dịch vụ Web) một cách đơn giản và hiệu quả. Đầu tiên chúng ta hãy tập trung vào những đặc tính chủ yếu mới đã được thực hiện trong phiên bản này: Các công cụ phát triển ứng dụng cho thiết bị thông minh, hỗ trợ một ngôn ngữ mới Visual J#, IDE (Integrated Development Environment) mới được cải tiến, Enterprise Instrumentation FrameWork? Các công cụ để phát triển Smart Device Applications IDE của Visual Studio .NET 2003 bao gồm các công cụ được sử dụng để phát triển các ứng dụng cho các thiết bị thông minh như Pocket PC chẳng hạn, đây là điều bất khả thi đối với các phiên bản trước đó của VS.NET. .NET Compact Framework, một phiên bản thu nhỏ của .NET Framework được sử dụng để tạo, xây dựng, gỡ lỗi và triển khai các ứng dụng chạy trên .NET Compact Framework trong các PDA, điện thoại di động và các thiết bị thông minh khác. Phát triển các ứng dụng ASP.NET di động Để phát triển các ứng dụng di động trong các phiên bản VS.NET cũ, một bộ cài đặt phải được tải xuống để cài đặt bộ công cụ Microsoft Mobile Internet ToolKit (MMIT), nó được sử dụng để phát triển các ứng dụng di động. Trong Visual Studio .NET 2003 trình thiết kế được tích hợp vào trong IDE để tạo, sửa đổi, xây dựng và chạy các ứng dụng Web cho các điện thoại di động, PDA và máy nhắn tin mà không cần phải cài đặt MMIT. Hỗ trợ một ngôn ngữ mới Visual J# Visual J# là một công cụ cho những nhà lập trình Java có thể sử dụng để xây dựng các ứng dụng và các dịch vụ chạy trên .NET Framework. Visual J# nhắm vào "common language runtime" (bộ thực thi ngôn ngữ chung) và được sử dụng để phát triển các ứng dụng .NET, bao gồm các dịch vụ Web XML và các ứng dụng Web (hoàn toàn sử dụng .NET Framework). Các ứng dụng Visual J# được lợi từ: - Tích hợp ngôn ngữ chéo (cross-language). - Bảo mật được cải tiến. - Hỗ trợ công việc phát hành và triển khai. - Các dịch vụ gỡ lỗi và profiling. Visual J# có thể được sử dụng bởi các nhà phát triển quen với cú pháp ngôn ngữ Java để xây dựng các ứng dụng và các dịch vụ trên .NET Framework sử dụng IDE VS.NET 2003. Visual J# cũng hỗ trợ hầu hết các chức nǎng được tìm thấy trong Visual J++ 6.0, bao gồm cả những mở rộng của Microsoft. Chú ý: Visual J# : - Không biên dịch mã nguồn ngôn ngữ Java sang "bytecode" (một ngôn ngữ trung gian được thực thi bởi một trình thông dịch runtime) của ngôn ngữ Java, đây là những file .class. - Không hỗ trợ phát triển applet hay khả nǎng host các applet trong các trình duyệt hay khả nǎng tạo ra các ứng dụng chạy trên một Java Virtual Machine. - Không hỗ trợ Java Native Interface (JNI), Raw Native Interface (RNI) và Remote Method Invocation (RMI). Microsoft Visual J# không được sử dụng để phát triển các ứng dụng có ý định chạy trên một Java Virtual Machine. Các ứng dụng và các dịch vụ được xây dựng với Visual J# sẽ chỉ chạy trên .NET Framework. Visual J# đã được phát triển độc lập bởi Microsoft và không được xác nhận hay phê chuẩn bởi Sun Microsystems, Inc. IDE mới được cải tiến Mục "Start Page" hiện cho ra một diện mạo mới UI (giao diện người dùng) cho phép định hướng dễ dàng hơn. Các mục "My Profile" và "Project" có các tab cho riêng chúng. Tab "Online Resources" bây giờ chứa đựng những tài nguyên hữu ích của nhà phát triển trực tuyến có liên quan đến Microsoft. Các tùy chọn (Options) và các thiết đặt (Settings) Nó cho phép sao chép những thiết đặt trong hộp thoại "Options" nhất định từ một phiên bản của VS.NET trước đó đến một phiên bản gần đây hơn. Nếu hai phiên bản khác nhau của chương trình đã được cài đặt trên cùng một máy, lần đầu, phiên bản mới hơn của VS .NET được thực hiện, một hộp thoại suất hiện cho phép chọn để chuyển sang thiết đặt đang tồn tại của bạn. Hộp thoại có thể được hiển thị chậm hơn sau đó do sự thực hiện lệnh tiếp theo từ "Windows command line": devenv / migratesettings Những tham chiếu đến Web Theo ý kiến của chúng tôi thứ kỳ diệu nhất đã được tích hợp trong phiên bản mới là tùy chọn để đưa ra duyệt những dịch vụ Web và chúng tôi nghĩ rằng đa số mọi người sẽ đồng ý với ý kiến này sau khi họ đã sử dụng tính nǎng trên. Mục "Start Browsing for XML Web Services" trong hộp thoại "Add Web Reference" hiện cung cấp các liên kết Web tới các nguồn tại máy cục bộ và Internet của các dịch vụ Web sẵn có. Chúng được sử dụng để xác định vị trí dịch vụ Web mong muốn và sau đó vào một tên tham chiếu Web (Web reference name) để sử dụng trong mã và lựa chọn "Add Reference". Tham chiếu mới sẽ suất hiện trong "Solution Explorer" dưới nút "Web References" cho dự án tích cực. Những nguồn các dịch vụ Web sẵn có bao gồm : các dịch vụ Web trên máy cục bộ - một danh sách các dịch vụ Web có sẵn trên máy Visual Studio .NET của người sử dụng được hiển thị. Bên trong danh sách các dịch vụ được trả lại, bất kỳ tên dịch vụ (service name) nào có thể được sử dụng để lấy lại những mô tả các đối tượng và các phương thức (method) nó cung cấp cho việc sử dụng bằng mã. Hãy duyệt các Server UDDI trên mạng cục bộ - liên kết này sẽ cho một danh sách các server với các dịch vụ Web có sẵn bên trong mạng cục bộ của người dùng. "UDDI Directory" - liên kết này tìm kiếm Microsoft UDDI Business Registry cho doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ Web. "Test Microsoft UDDI Directory" - liên kết này cho một danh sách các dịch vụ Web đang trong quá trình phát triển đã được bố trí thử nghiệm. Solution Explorer Một tùy chọn mới, "Track Active Item" trong "Solution Explorer" đã được bổ sung vào mục "Projects and Solutions", "Environment", "Options Dialog Box". Khi tùy chọn này được chọn, "Solution Explorer" tự động mở folder cho mục chọn active, cuộn tới nút và chọn tên của nó. Mục được chọn thay đổi trong khi người dùng làm việc với các file khác nhau bên trong một dự án hay một giải pháp, hoặc các component khác nhau bên trong một trình thiết kế IDE (Integrated Development Environment). Khi tùy chọn này được đánh dấu xóa, phần được chọn trong "Solution Explorer" không thay đổi tự động nữa. Tùy chọn này là giá trị mặc định, nhưng nó bị đánh dấu xóa khi profile "Visual C++ Developer" hay "Visual C# Developer" trong mục "My Profile" của "Visual Studio Start Page" được chọn. Build (xây dựng) Một tùy chọn mới, "Only build startup projects and dependencies on Run", đã được bổ sung vào mục "Projects and Solutions", "Environment", "Options Dialog Box" dưới đề mục "Build and Run Options". Khi tùy chọn này được đánh dấu chọn bởi nhấn phím F5 hay chọn lệnh "Start" hay "Build" từ menu "Debug" hay "Run" chỉ xây dựng dự án khởi động và những phần phụ thuộc của nó. Khi tùy chọn này bị đánh dấu xóa, nhấn phím F5 sẽ xây dựng (build) tất cả các dự án (project), các phần phụ thuộc và các file giải pháp (solution). Tùy chọn bị xóa là giá trị mặc định, nhưng nó được đánh dấu chọn lại khi profile "Visual C++ Developer" và " Visual C# Developer" trên mục "My Profile" của Visual Studio Start Page được chọn. Cho các dự án Visual C++, ba lệnh mới đã được bổ sung vào một menu con mới có tên "Project Only" của menu "Build": "Build Only", "Rebuild Only", "Clean Only". Những lệnh này chỉ thực hiện cho dự án C++ hiện tại được chọn có trong "Solution Explorer", mà không cần xây dựng (build) hay xóa bất cứ những phần phụ thuộc dự án (project) hay những file giải pháp (solution). Gỡ rối (debug) Trình gỡ rối Visual Studio .NET 2003 đã được cải tiến và nâng cao qua việc bổ sung nhiều tính nǎng mới : - Những cải tiến về bảo mật, bao gồm sự hạn chế mới giới hạn Just-In-Time Debugging tới các máy cục bộ. - Việc gỡ lỗi từ xa sử dụng các pipe ("ống"), một lựa chọn mới, an toàn bảo mật hơn đối với của gỗ lỗi của TCP/IP. - SOS, một công cụ mạnh để gỡ lỗi từ cửa sổ dòng lệnh. - Hỗ trợ tự động tải xuống những ký hiệu gỡ lỗi từ một server ký hiệu. - Những thông báo lỗi được cải tiến, đặc biệt cho các lỗi xuất hiện trong khi gỡ lỗi các ứng dụng Web. Triển khai Visual Studio .NET 2003 hỗ trợ cho nhiều phiên bản .NET Framework. Những trình cài đặt có thể được tạo ra nhằm mục đích một phiên bản cụ thể của .NET Framework sử dụng một điều kiện khởi chạy (launch condition) để kiểm tra có đúng phiên bản không và gửi một lần nữa cho người dùng một vị trí Web để tải xuống nếu thấy cần thiết. Khả nǎng cài đặt các phiên bản khác nhau trên cùng một máy Visual Studio hỗ trợ sự cài đặt các phiên bản 2002 và 2003 trên cùng một máy nhưng một số vấn đề nảy sinh như nếu một dự án (project) được phát triển trong VS.NET 2002 được mở và sau đó cất giữ trong VS.NET 2003 thì dự án này không thể được mở trong VS.NET 2002. Enterprise Instrumentation Framework "Enterprise Instrumentation Framework" cho phép hợp nhất "eventing", "logging" và "tracing" các ứng dụng xí nghiệp được triển khai trong môi trường sản xuất. Những ứng dụng có thể được cung cấp điều kiện để công bố các lỗi, những sự kiểm soát, những sự việc quản trị và những sự việc chẩn đoán vệt tin. Những nhóm thao tác có thể cấu hình "instrumentation" của một ứng dụng đang chạy, bao gồm cả khả nǎng cho phép "tracing" những yêu cầu người dùng hay quá trình giao dịch thông qua một ứng dụng phân tán. Chúng tôi hy vọng đã tổng quan hầu hết những đặc tính mới của Visual Studio.NET 2003 và phần nào giúp các bạn có những định hướng đúng khi đưa ra quyết định lựa chọn môi trường phát triển hữu ích và hiệu quả cho công việc thiết kế các ứng dụng và dịch vụ của mình. Hoàng Hiệp (Theo Internet)
Thứ Tư, 10/12/2003 01:53
41 👨 2.547
0 Bình luận
Sắp xếp theo