Trắc nghiệm Microsoft Excel P8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh chủ đề về Excel, mời bạn đọc thử tài kiến thức của mình cùng Quản trị mạng. Bộ câu hỏi bao gồm 10 câu, mỗi câu 4 đáp án, hãy tìm ra câu trả lời chính xác nhất nhé.

Xem thêm:

 • Câu 1. Hàm Vlookup trong Excel dùng để làm gì?
  • Tra cứu dữ liệu
  • Tính tổng theo điều kiện
  •  Tính giá trị lớn nhất
  •  Tính giá trị nhỏ nhất
 • Câu 2. Hàm Sumif trong Excel có tác dụng gì?
  • Tính đạo hàm
  • Tính luỹ kế theo điều kiện
  • Tính tổng theo điều kiện
  • Tính giá trị lớn nhất theo điều kiện
 • Câu 3. Hàm Conuntif trong Excel có tác dụng gì?
  • Tính tích phân
  • Tính giá trị thặng dư
  •  Đếm thời gian trong ngày
  • Đếm dữ liệu thoả mãn điều kiện
 • Câu 4. Các tham số của hàm Date có thứ tự như thế nào?
  •  day, month, year
  • year, day, month
  • month, day, year
  • year, month, day
 • Câu 5. Kết quả của hàm =if(3>5, "ok") là gì?
  • OK
  • TRUE
  • FALSE
  • "False"
 • Câu 6. Hàm Vlookup có thể được thay thế bằng:
  • Kết hợp hàm SUM và Product
  • Kết hợp hàm Min và IF
  • Kết hợp hàm Index và Match
  • Kết hợp hàm HLOOKUP và Transpose
 • Câu 7. Công thức nào là hợp lệ trong Excel:
  • =SUM(R[-4]C[-2]:RC[-1])
  • =SUM(A1:B5)
  • Cả 2 đáp án trên
 • Câu 8. Công thức nào cho phép đưa ra số ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 1000:
  • =RANDBETWEEN(1-1000)
  • =RANDBETWEEN(1/1000)
  •  =RANDBETWEEN(1;1000)
  • Không có đáp án nào đúng 
 • Câu 9. Để nối "Quản", "trị", "mạng" với nhau và có dấu cách ở giữa, ta dùng công thức:
  • ="Quản"&" "&"trị" & " " & "mạng"
  • ="Quản"&"" ""&"trị" & "" "" & "mạng"
  • ="Quản "&"trị " & "mạng"
  • =JOIN("Quản", "trị", "mạng")
 • Câu 10. Kết quả của hàm =MID(A1,4,16) là gì nếu A1=1234567890ABCDEFGHIJKLMN
  •  34567890abcde
  • 4567890abcdefghi
  • 567890abcdefghij
  • Tất cả đều sai
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng không tồi 
Xuất sắc lắm
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 29/10/2018 15:00
51 👨 1.022
0 Bình luận
Sắp xếp theo