Trắc nghiệm có đáp án về Word - Phần 2

Trong bài viết trước, Quản trị mạng đã gửi đến bạn đọc phần 1 của bài trắc nghiệm về Word. Tiếp theo những câu hỏi thú vị xoay quanh chủ đề này, bài viết dưới đây sẽ gửi đến bạn phần 2 của bộ câu hỏi trắc nghiệm để bạn kiểm tra kiến thức của mình về Word.

Câu 1. Edit\Select all tương ứng với phím tắt nào?

a. Ctrl+ A
b. Ctrl + L
c. Ctrl + K
d. a và c đều sai

Câu 2. Lệnh nào sau đây tương ứng với phím tắt Ctrl-D.

a. Format\Font style
b. Insert\Font
c. Font\Style

Câu 3. Danh sách các mục chọn trong thực đơn gọi là:

a. Menu Pad
b. Menu Options
c. Menu Bar
d. Tất cả đều sai

Câu 4. Chuyển sang chữ hoa đầu từ ta dùng lệnh :format\change case

a. Title Case
b. Lower Case
c. Sentence Case
d. Upper Case

Câu 5. Để trình bày văn bản theo kiểu liệt kê ta dùng lệnh nào sau đây?

a. Format\Tab
b. Format\bullet and number
c. Format\direction
d. Format\paragraph

Câu 6. Tạo khoảng cách các dòng là hai dòng thì dùng tổ hợp phím nào?

a. Ctrl-2
b. Ctrl-0
c. Ctrl-1

Câu 7. Thoát khỏi chương trình Word ta sử dụng menu lệnh:

a. File\close
b. File\exit
c. File\Print preview
d. Có hai câu đúng trong ba câu

Câu 8. Để copy một đoạn văn bản ta dùng cặp lệnh nào:

a. Edit\Copy-Edit\Paste
b. Edit\Cut-Edit\Paste
c. Cả hai đều đúng
d. Cả hai đều sai

Câu 9. Để tạo một bảng biểu thì ta dùng menu lệnh nào?

a. Table\Insert\Cells
b. Table\Insert\Row
c. Table\Insert\Column
d. Table\Insert\ Table

Câu 10. Để mở một file sẵn có trên đĩa trong chương trình Word ta dùng lệnh và tổ hợp phím nào?

a. File\Open & ctrl-N
b. File\Open & ctrl-O
c. File\Open & ctrl-M
d. Fiel\Open & ctrl-H

Câu 11. Trong MS-Word ta muốn đặt lề, chọn cỡ giấy, hướng giấy ta sử dụng lệnh nào:

a. File\Print
b. File\Frint preview
c. File\Page setup
d. Có hai câu đúng trong ba câu

Câu 12. Trong MS-Word ta muốn chèn một hình ảnh vào văn bản ta sử dụng lệnh nào:

a. Insert\Frame
b. Insert\Field
c. Insert\Symbol
d. Insert\Picture

Câu 13. Thiết bị nào sau đây là thiết bị xuất

a. Mouse
b. Ram
c. Keyboard
d. Monitor

Câu 14. Để copy một đoạn văn bản, lệnh nào sau đây là sai:

a. Ctrl-c
b. Ctrl-x
c. Edit\copy

Câu 15. Loại file không phải là file ảnh:

a. gif
b. rm
c. jpg
d. bmp

Đáp án:

1. A

2. C

3. C

4. D

5. B

6. C

7. B

8. A

9. D

10. B

11. C

12. D

13. D

14. B

15. B

Xem thêm:

Thứ Sáu, 05/10/2018 11:01
53 👨 21.382
0 Bình luận
Sắp xếp theo