Sử dụng Diskpart để loại bỏ thuộc tính Read-Only trên Disk Windows 7

Người dùng khác truy cập, chỉ có thể đọc các nội dung trên Disk mà không thể sửa đổi được Disk

Trên Windows 7, người dùng có thể gán thuộc tính Read-only cho Disk để bảo vệ Disk. Khi người dùng khác truy cập, chỉ có thể đọc các nội dung trên Disk mà không thể sửa đổi được Disk.

Để loại bỏ thuộc tính này trên Windows 7, mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây của Quản trị mạng.

Cảnh báo:

Hãy chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng ổ đĩa, nếu chọn sai ổ đĩa thì lệnh Diskpart có thể gây ra hàng loạt các vấn đề nghiêm trọng khác.

Để loại bỏ thuộc tính Read-Only trên Disk Windows 7 bằng Diskpart, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Mở Command Prompt, sau đó nhập Diskpart vào đó rồi nhấn Enter.

2. Tiếp theo chạy lệnh List Disk rồi nhấn Enter để xem danh sách các Disk.

 lệnh List Disk

3. Cân nhắc xem bạn muốn chỉnh sửa Disk nào, sau đó chạy lệnh Select Disk n, trong đó n là số thứ tự Disk mà bạn nhìn thấy trong danh sách Disk ở bước trên.

 chạy lệnh Select Disk n

Trong ví dụ dưới đây là Disk 1.

4. Để xem thuộc tính của Disk 1 vừa được lựa chọn, bạn chạy lệnh: attributes disk.

xem thuộc tính của Disk

Như bạn có thể nhìn thấy, Disk được thiết lập là Read-only, do đó cả 2 thuộc tính Current Read-only State và Read-only đều được thiết lập là Yes.

5. Để xóa thuộc tính Read-only, bạn chạy lệnh: attributes disk clear readonly.

xóa thuộc tính Read-only

Lúc này bạn có thể nhìn thấy thuộc tính Current Read-only State và Read-only được thiết lập là No, và Disk được phép ghi (writeable).

Để thoát Diskpart, bạn nhập exit vào cửa sổ Command Prompt rồi nhấn Enter.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 17/06/2016 14:46
41 👨 14.164
0 Bình luận
Sắp xếp theo