• Bug và Debug trong PHP Bug và Debug trong PHP
  Các chương trình hiếm khi hoạt động một cách chính xác ngay từ lần đầu tiên. Nhiều thứ có thể sai trong chương trình khiến trình thông dịch PHP tạo ra thông báo lỗi. Bạn có thể chọn nơi thông báo lỗi này xuất hiện.
 • Chèn file trong PHP Chèn file trong PHP
  Bạn có thể chèn nội dung của một PHP file vào một PHP file khác trước khi Server thực thi nó. Có 2 hàm trong PHP có thể được sử dụng để làm điều này.
 • Toán tử trong PHP Toán tử trong PHP
  Toán tử là gì? Câu trả lời đơn giản từ biểu thức 4 + 5 là bằng 9. Ở đây, 4 và 5 được gọi là các toán hạng và + được gọi là toán tử.
 • Chuỗi (String) trong PHP Chuỗi (String) trong PHP
  Chuỗi là các dãy ký tự, bạn sẽ tìm thấy các hàm xử lý chuỗi có sẵn trong PHP tại Hàm xử lý Chuỗi (String) trong PHP
 • Gửi Email sử dụng PHP Gửi Email sử dụng PHP
  PHP phải được định cấu hình một cách chính xác trong php.ini file với các chi tiết về cách hệ thống của bạn gửi email. Mở php.ini có sẵn trong thư mục /etc/ và tìm phần có bắt đầu với [mail function].
 • Vòng lặp trong PHP Vòng lặp trong PHP
  Vòng lặp trong PHP được sử dụng để thực thi cùng một khối code một số lần nào đó đã xác định.
 • Chuẩn viết code trong PHP Chuẩn viết code trong PHP
  Mỗi một công ty có chuẩn mã hóa khác nhau dựa trên chuẩn thực tiễn của họ. Chuẩn mã hóa là cần thiết bởi vì có thể có nhiều lập trình viên làm việc trên những modun khác nhau, vì thế, nếu họ bắt đầu phát minh ra những chuẩn riêng, thì sau đó source code sẽ trở nên rất không dễ quản lý và nó sẽ trở nên khó khăn để duy trì source code trong tương lai.
 • File & I/O trong PHP File & I/O trong PHP
  Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giải thích các hàm liên quan đến file trong PHP.
 • PHP là gì? PHP là gì?
  PHP khởi đầu như là một dự án mã nguồn mở nhỏ, nhưng theo đà phát triển, ngày càng nhiều người thấy rằng nó càng ngày càng hữu ích.
 • Date & Time trong PHP Date & Time trong PHP
  Date là những phần trong cuộc sống thường ngày và nó trở nên dễ dàng để làm việc với chúng mà không phải suy nghĩ. PHP cũng cung cấp các công cụ mạnh mẽ để thao tác date dễ dàng hơn.
 • Lệnh if, else, switch trong PHP Lệnh if, else, switch trong PHP
  Các lệnh if, elseif …else và switch trong được sử dụng để điều khiển luồng dựa trên các điều kiện khác nhau.
 • Biến trong PHP Biến trong PHP
  Cách chính để lưu trữ thông tin trong chương trình PHP là sử dụng một biến.
 • Cú pháp PHP Cú pháp PHP
  Trước khi bắt đầu lập trình với bất kỳ ngôn ngữ nào, thì cú pháp cơ bản và cấu trúc chương trình là phần rất quan trọng. Chương này giới thiệu cho bạn cú pháp PHP cơ bản, bao gồm: thẻ php, comment, lệnh print, lệnh echo, và so sánh hai lệnh print và echo.
 • PHP & AJAX PHP & AJAX
  AJAX là viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML. AJAX là một kỹ thuật mới để tạo các ứng dụng web tốt hơn, nhanh hơn, và có tính tương tác hơn với sự giúp đỡ của XML, HTML, CSS và JavaScript.
 • Regular Expression trong PHP Regular Expression trong PHP
  Regular Expression không gì khác ngoài một dãy hoặc một pattern của các ký tự. Chúng cung cấp cơ sở cho tính năng so khớp mẫu.
 • Hằng số trong PHP Hằng số trong PHP
  Một hằng (constant) là một tên hoặc một định danh cho một giá trị đơn. Giá trị của hằng không thể thay đổi trong quá trình thực thi script. Theo mặc định, một hằng là phân biệt kiểu chữ.
 • Upload File trong PHP Upload File trong PHP
  Một PHP script có thể sử dụng với một HTML form cho phép người dùng upload file lên Server. Đầu tiên các file này được upload lên một thư mục tạm thời, sau đó được di chuyển tới một đích bởi một PHP script.
 • Mảng (Array) trong PHP Mảng (Array) trong PHP
  Một mảng là một cấu trúc dữ liệu mà lưu giữ một hoặc nhiều kiểu giá trị giống nhau trong một giá trị đơn.
 • Session trong PHP Session trong PHP
  Một cách khác để làm dữ liệu có thể truy cập trên các trang khác nhau của toàn bộ một Website là sử dụng một PHP Session.
 • Xử lý ngoại lệ và lỗi (Error & Exception Handling) Xử lý ngoại lệ và lỗi (Error & Exception Handling)
  Xử lý lỗi là tiến trình bắt các lỗi được tạo bởi chương trình của bạn và sau đó thực hiện các hành động thích hợp. Nếu bạn xử lý lỗi không chính xác, thì có thể dẫn tới nhiều kết quả không mong đợi.