• Cách lưu bài thuyết trình trong PowerPoint 2016Cách lưu bài thuyết trình trong PowerPoint 2016
    Bất cứ khi nào bạn tạo bài thuyết trình mới trong PowerPoint, bạn sẽ cần biết cách lưu nó để truy cập và chỉnh sửa sau này. Như với các phiên bản trước của PowerPoint, bạn có thể lưu file vào máy tính của mình.
  • Tạo và mở bài thuyết trình trong PowerPoint 2016Tạo và mở bài thuyết trình trong PowerPoint 2016
    Các file PowerPoint được gọi là các bài thuyết trình. Bất cứ khi nào bạn bắt đầu một dự án mới trong PowerPoint, bạn sẽ cần phải tạo một bài thuyết trình mới, có thể làm mới hoàn toàn hoặc từ một template.