MCSE: Phân quyền làm việc trên các thư mục và file được chia sẻ

Bài học này giúp bạn cách Phân quyền làm việc trên các thư mục và file được chia sẻ - Assigning shared folders permissions

Xin mời thực hành:

Thứ Hai, 08/04/2019 14:42
51 👨 13.899