MCSE: Cấu hình địa chỉ IP tĩnh - Configuring TCP/CIP to use Static IP

Bài học trước đã giúp bạn cấu hình địa chỉ IP động. Bài học hôm nay sẽ giúp bạn cấu hình địa chỉ IP tĩnh "Cấu hình địa chỉ IP tĩnh - Configuring TCP/CIP to use Static IP"

Bắt đầu thực hành: "Cấu hình địa chỉ IP tĩnh - Configuring TCP/CIP to use Static IP"

Thứ Ba, 03/02/2009 13:39
1,73 👨 18.668