Học lập trình cơ bản với ngôn ngữ lập trình C, C++, Python, JavaScript, PHP, CSS, HTML5. Ngoài ra bạn còn có thể tìm thấy hướng dẫn về cơ sở dữ liệu, SQL Server tại đây.

  • Hàm RIGHT trong SQL Server Hàm RIGHT trong SQL Server
    Bài viết sẽ tìm hiểu và hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm RIGHT trong SQL Server để trích xuất một số ký tự từ phía bên phải của một chuỗi đã cho.
  • Hàm REPLACE trong SQL Server Hàm REPLACE trong SQL Server
    Hàm REPLACE trong SQL Server được sử dụng để thay thế tất cả các lần xuất hiện của chuỗi con a thành chuỗi con b mới trong một chuỗi cho trước.