Học lập trình cơ bản với ngôn ngữ lập trình C, C++, Python, JavaScript, PHP, CSS, HTML5. Ngoài ra bạn còn có thể tìm thấy hướng dẫn về cơ sở dữ liệu, SQL Server tại đây.

  • Cách thêm thư viện trong Arduino Cách thêm thư viện trong Arduino
    Các thư viện Ardunio là những chương trình được sử dụng thường xuyên, có sẵn để giúp bạn tìm hiểu về số lượng các sketch có giới hạn của IDE.
  • 11 tip học Python dành cho các “newbie” 11 tip học Python dành cho các “newbie”
    Chúng tôi tin rằng bước đầu tiên trong việc học bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào là đảm bảo rằng bạn hiểu cách học vì đây được cho là kỹ năng quan trọng nhất liên quan đến lập trình máy tính.