• Điều kiện LIKE trong SQL Server Điều kiện LIKE trong SQL Server
    Điều kiện LIKE trong SQL Server (Transact-SQL) cho phép dùng wildcard (các kí hiệu đại diện) trong mệnh đề WHERE.
  • Bài tập C++ về IF ELSE Bài tập C++ về IF ELSE
    Trong phần bài tập C++ trước, chúng tôi đã giới thiệu với bạn đọc bài tập C++ về biến và kiểu dữ liệu. Lần này, là 8 bài tập C++ về IF ELSE để bạn luyện tập và sử dụng thành thạo if, else trong C++, mời các bạn cùng theo dõi nhé.