• Thiết lập SQL Server luôn sẵn sàng Thiết lập SQL Server luôn sẵn sàng
    Giải pháp Database Mirroring giúp xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) có độ sẵn sàng cao trong SQL Server khá đơn giản và phù hợp với các CSDL loại vừa trở xuống.
  • Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa báo cáo trong SQL Server Reporting Services Hướng dẫn tạo và chỉnh sửa báo cáo trong SQL Server Reporting Services
    Bộ sản phẩm SQL Server 2005, 2008 và 2008 R2, tất cả đều được đóng gói cùng với SQL Server Reporting Services (SSRS) – giải pháp chuyên dụng tạo báo cáo dành cho các doanh nghiệp. Với SSRS, người sử dụng có thể tạo, đặt lịch, đăng tải và quản lý các bản báo cáo khác nhau từ nhiều nguồn dữ liệu gốc đa dạng.