• Lệnh CREATE Database trong SQL Lệnh CREATE Database trong SQL
    Hôm nay, chúng ta sẽ học về lệnh CREATE DATABASE. Lệnh CREATE DATABASE được sử dụng để tạo cơ sở dữ liệu SQL mới.
  • Toán tử trong SQL Toán tử trong SQL
    Toán tử trong SQL là gì? Toán tử là từ dành riêng hoặc ký tự được sử dụng chủ yếu trong mệnh đề WHERE của lệnh SQL để thực hiện các thao tác, chẳng hạn như so sánh, các phép tính số học.