Học lập trình cơ bản với ngôn ngữ lập trình C, C++, Python, JavaScript, PHP, CSS, HTML5. Ngoài ra bạn còn có thể tìm thấy hướng dẫn về cơ sở dữ liệu, SQL Server tại đây.

  • Công thức tính diện tích hình thang: thường, vuông, cân Công thức tính diện tích hình thang: thường, vuông, cân
    Còn có bài thơ về tính diện tích hình thang khá dễ nhớ như sau: Muốn tính diện tích hình thang, Đáy lớn đáy nhỏ ta đem cộng vào, Cộng vào nhân với chiều cao, Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra. Ngoài ra còn có hình thang vuông và hình thang cân cùng với cách tính diện tích chi tiết dưới đây.
  • WYSIWYG là gì? WYSIWYG là gì?
    WYSIWYG là viết tắt của What You See Is What You Get. Công cụ WYSIWYG hiển thị nội dung để chỉnh sửa dưới dạng gần đúng với hình thức cuối cùng của nó.