Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P14

Bộ câu hỏi trắc nghiệm về công nghệ phần mềm dưới đây sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích để ứng dụng vào công việc, đem lại hiệu quả cao.

Xem thêm:

 • Câu 1. Mô hình nào dùng công cụ mạnh và thành phần tái sử dụng nhiều nhất?
  • Mô hình xoắn ốc   
  • Mô hình RAD   
  • Mô hình tăng dần   
  • Mô hình thác nước   
 • Câu 2. Mật độ lỗi (defect density) dùng để đo lường
  • Chất lượng sản phẩm cuối
  • Dự án phần mềm
  • Quá trình sản xuất     
  • Chất lượng bảo trì
 • Câu 3. Phát biểu nào là sai khi nói về bản chất của phần mềm
  • Có thể là sản phẩm theo đơn đặt hàng
  • Là một sản phẩm công nghiệp
  • Là sản phẩm có thể thực thi 
  • Không thực sự là sản phẩm
 • Câu 4. Dạ̣ng kiểm thử nào dùng kỹ thuật hộp trắng (white box test)
  • Kiểm thử hồi quy (regression test)
  • Kiểm thử nghiệm thu (acceptance test)
  • Kiểm thử hệ thống (system test)
  • Tất cả đáp án trên 
 • Câu 5. Xét đường độc lập cơ bản, nếu có 7 node phân nhánh thì ta có số đường thực thi cơ bản độc lập là
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 • Câu 6. Vấn đề nào sau đây liên quan chính đến pha thiết kế?
  • Khả thi
  • Dữ liệu 
  • Phạm vi dự án
  • Tất cả đáp án trên 
 • Câu 7. Use-cases là một kịch bản mà mô tả
  • Phần mềm thực hiện như thế nào khi được dùng trong một tình huống cho trước
  • Những công cụ CASE sẽ được dùng như thế nào để xây dựng hệ thống
  • Kế hoạch xây dựng cho sản phẩm phần mềm
  • Những test-case cho sản phẩm phần mềm
 • Câu 8. Từ điển dữ liệu chứa những mô tả của mỗi
  • Mục cấu hình phần mềm
  • Đối tượng dữ liệu phần mềm
  • Biểu đồ phần mềm
  • Hệ thống ký hiệu phần mềm
 • Câu 9. Trong tích hợp module, gom cụm (cluster) được dùng trong
  • Tích hợp từ dưới lên
  • Tích hợp big-bang
  • Tích hợp từ trên xuống
  • Tích hợp tăng vòng 
 • Câu 10. Trong phương pháp phân tích kiến trúc, mô tả mẫu kiến trúc thường dùng khung nhìn
  • Dòng dữ liệu
  • Module
  • Tiến trình
  • Tất cả các mục trên 
Bạn cần cố gắng cho những bài test sau 
Kết quả này cũng khá rồi 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Hai, 29/10/2018 16:25
52 👨 421
0 Bình luận
Sắp xếp theo