Kiến thức về khoa học công nghệ, những công nghệ, phát minh mới trên toàn thế giới