Bài kiểm tra trắc nghiệm về if else và vòng lặp trong Python

Bài kiểm tra về kiểm soát luồng trong Python này sẽ cung cấp các câu hỏi nhiều lựa chọn (MCQ - Multiple Choice Questions) - nhằm giúp các bạn làm quen với các điều kiện if-else, vòng lặp forwhile. Hy vọng rằng qua bài kiểm tra trực tuyến của Quản Trị Mạng này, sẽ giúp bạn nâng cao hiểu biết của mình về các kỹ thuật phân nhánh và lặp vòng trong Python.

Bài kiểm tra này có 13 câu hỏi. Bạn cần giải đúng 8 câu để vượt qua bài kiểm tra.

 • Kết quả của vòng lặp sau đây là gì?
  for num in range(10, 14):
    for i in range(2, num):
      if num%i == 1:
       print(num)
       break
  • 10
   11
   12
   13

  • 11
   13

  Chúng ta sử dụng câu lệnh break để kết thúc vòng lặp và chuyển việc thực thi sang câu lệnh ngay sau vòng lặp.
 • Đầu ra của hàm range () sau đây là gì?
  for num in range(2,-5,-1):
    print(num, end=", ")
  • 2, 1, 0

  • 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5

  • 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4

 • Giá trị của var là gì sau khi vòng lặp for hoàn thành việc thực thi
  var = 10
  for i in range(10):
    for j in range(2, 10, 1):
      if var % 2 == 0:
        continue
        var += 1
    var+=1
  else:
    var+=1
  print(var)
  • 20

  • 21

  • 10

  • 30

  - Câu lệnh continue trả lại điều khiển về đầu vòng lặp.
  - Khối else của vòng lặp for được thực thi khi vòng lặp kết thúc tự nhiên.
 • Đầu ra của hàm vòng lặp for và range () sau đây là gì?
  for num in range(-2,-5,-1):
    print(num, end=", ")
  • -2, -1, -3, -4

  • -2, -1, 0, 1, 2, 3,

  • -2, -1, 0

  • -2, -3, -4,

 • Với if...else lồng nhau bên dưới, giá trị x sẽ là bao nhiêu khi mã được thực thi thành công
  x = 0
  a = 5
  b = 5
  if a > 0:
    if b < 0: 
      x = x + 5 
    elif a > 5:
      x = x + 4
    else:
      x = x + 3
  else:
    x = x + 2
  print(x)
  • 0

  • 4

  • 2

  • 3

 • Đầu ra của vòng lặp sau là gì?
  for l in 'Jhon':
    if l == 'o':
     pass
    print(l, end=", ")
  • J, h, n,

  • J, h, o, n,

  Trong Python, pass là một phép toán rỗng. Python sẽ thực thi câu lệnh pass mà không có bất kỳ hoạt động nào. Câu lệnh pass rất hữu ích khi bạn muốn viết mã giả mà bạn muốn triển khai trong tương lai.
 • Giá trị của x là bao nhiêu sau khi vòng lặp for lồng nhau sau đây hoàn thành:
  x = 0
  for i in range(10):
   for j in range(-1, -10, -1):
    x += 1
    print(x)
  • 90

  • 99

  • 100

 • Đầu ra của câu lệnh if sau là gì?
  a, b = 12, 5
  if a + b:
    print('True')
  else:
   print('False')
  • False

  • True

  Trong Python, bất kỳ giá trị nào khác 0 đều được coi là TRUE. Vì vậy, kết quả trên sẽ là True.
 • if -3 sẽ cho kết quả là True - đúng hay sai?
  • True

  • False

  Trong Python, bất kỳ giá trị nào khác 0 hoặc vùng chứa rỗng đều được coi là TRUE.
 • Chọn mô tả đúng với vòng lặp for:
  • Vòng lặp for của Python được sử dụng để lặp qua các list, tuple, dictionary, set hoặc string.

  • Mệnh đề else của vòng lặp for được thực thi khi vòng lặp kết thúc tự nhiên.

  • Mệnh đề else của vòng lặp for được thực thi khi vòng lặp kết thúc đột ngột.

  • Chúng ta sử dụng vòng lặp for khi muốn thực hiện một nhiệm vụ vô thời hạn, cho đến khi một điều kiện cụ thể được đáp ứng.

 • Với cấu trúc if...else lồng nhau bên dưới, giá trị của x sẽ là bao nhiêu sau khi quá trình thực thi hoàn tất?
  x = 0
  a = 0
  b = -5
  if a > 0:
    if b < 0: 
      x = x + 5 
    elif a > 5:
      x = x + 4
    else:
      x = x + 3
  else:
    x = x + 2
  print(x)
  • 0

  • 2

  • 3

  • 4

 • Giá trị của x sẽ là bao nhiêu?
  x = 0
  while (x < 100):
   x+=2
  print(x)
  • 99

  • 100

  • 101

  • Không có điều nào ở trên, đây là một vòng lặp vô hạn

 • Đầu ra của vòng lặp lồng nhau sau là gì?
  numbers = [10, 20]
  items = ["Ghe", "Ban"]
  
  for x in numbers:
   for y in items:
    print(x, y)
  • 10 Ghe
   10 Ban
   20 Ghe
   20 Ban

  • 10 Ghe
   10 Ban

 • Vòng lặp while trong Python được sử dụng cho kiểu lặp nào?
  • Vô hạn

  • Hữu hạn

  • Không xác định

 • Đầu ra của đoạn mã while sau là gì?
  a = ['vàng', 'đỏ', 'trắng', 'xanh', 'tím']
  while a:
    if len(a) < 3:
      break
    print(a.pop())
  print('Màu sắc rực rỡ')
  • vàng
   đỏ
   trắng
   xanh
   tím
   Màu sắc rực rỡ

  • tím
   xanh
   trắng

  • Màu sắc rực rỡ

  • tím
   xanh
   trắng
   Màu sắc rực rỡ

Thứ Ba, 06/09/2022 14:57
3,68 👨 3.847
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hoàng Anh Nguyễn
  Hoàng Anh Nguyễn

  Đáp án ở câu đầu tiên bị sai?

  for num in range(10, 14):

     for i in range(2, num):

         if num%i == 1:

            print(num)

            break
  Khi num = 10 và i = 3 thì 10 % 3 == 1 là True thì đáp án phải là đáp án trên chứ sao lại là đáp án dưới được?

  Thích Phản hồi 30/01/23
  ❖ Học Python