Trắc nghiệm kiến thức CSS - Phần 7

CSS là ngôn ngữ tạo phong cách cho trang web – Cascading Style Sheet language. Nó có thể điều khiển định dạng của nhiều trang web cùng lúc để tiết kiệm công sức cho người viết web. Nếu bạn đang tìm hiểu về ngôn ngữ CSS thì bài trắc nghiệm dưới đây của Quản trị mạng sẽ cung cấp nhiều kiến thức hữu ích cho việc học của bạn.

Xem thêm:

 • Câu 1: Thẻ nào được sử dụng cho tiêu đề lớn nhất?
  •  Head
  • H1
  • H6
  • Heading
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 2: Đâu là thẻ sử dụng để tạo một danh sách liệt kê có đánh số?
  • List
  • OI
  • UI
  • DI
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 3: Trong CSS, làm thế nào để chọn tất cả các thẻ <p> trong một document tài liệu?
  • .p { }
  • #p { }
  • <p> { }
  • p { }
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 4: Đâu là thẻ sử dụng để tạo một danh sách liệt kê có các bullet ở đầu dòng?
  • List
  • OI
  • UI
  • DI
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 5: Đâu là cách để tạo một hyperlink?
  • <A href="http://www.quantrimang.com">Quản Trị Mạng</A>
  • A name="http://www.quantrimang.com">Quản Trị Mạng
  • A url="http://www.quantrimang.com">Quản Trị Mạng
  • A>http://www.quantrimang.com
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 6: Đâu là cách định dạng để mở liên kết trong một cửa sổ trình duyệt mới?
  • A href="url" target=_window"
  • A href="url" target="_blank"
  • A href="url" new
  • A href="url" target="new"
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 7: Class "warning" trong đoạn HTML dưới đây được khai báo trong CSS như thế nào?
  <p class="warning">Don't do it.</p>
  <p>Do it.</p>
  <p class="warning">Nooo, don't do it.</p>
  • warning { }
  • #warning { }
  • .warning { }
  • p { }
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 8: ID "mainpic" trong đoạn HTML dưới đây được khai báo trong CSS như thế nào?
  <img id=”mainpic” src=”cat.png”>
  • mainpic { }
  • img { }
  • .mainpic { }
  • #mainpic { }
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 9: Thẻ nào được sử dụng để xuống dòng?
  • lb
  • brbr
  • br
  • break
  • Không có đáp án đúng
 • Câu 10: Đâu là cách để tạo một email link?
  • A href="xxx@yyy.com"
  • A href=mailto:xxx@yyy.com
  • Mail href="xxx@yyy.com"
  • Mail>xxx@yyy.com/mail
  • Không có đáp án đúng
Bạn cần cố gắng hơn!
Kết quả của bạn khá đấy!
Kiến thức CSS của bạn rất tốt đấy!
Chính xác tuyệt đối!
Kiến thức CSS của bạn rất tốt đấy!
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Năm, 13/02/2020 15:12
46 👨 1.542
0 Bình luận
Sắp xếp theo