Cách xem lịch sử nâng cấp trong Windows 10

Mỗi lần bạn nâng cấp Windows 10 (ví dụ từ phiên bản Home lên phiên bản Pro) hoặc nâng cấp bản build Windows 10 (ví dụ, bản build mới thông qua Windows Update), lịch sử nâng cấp này được lưu trữ trong registry.

Xem chi tiết lịch sử nâng cấp Windows có thể sẽ rất hữu ích khi tìm hiểu về các bản build và phiên bản Windows đã cài đặt trước đó trên PC chạy Windows 10.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách xem lịch sử nâng cấp Windows trên PC chạy Windows 10.

Xem lịch sử nâng cấp Windows trong PowerShell

1. Mở PowerShell.

2. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào PowerShell rồi nhấn Enter. Lệnh này sẽ thu thập lịch sử nâng cấp Windows của PC từ registry và gán nó cho $OSUpgradeHistory.

Code:

$OSUpgradeHistory = $(gci "HKLM:\System\Setup" | ? {$_.Name -match "\\Source\s"}) | % { $_ | Select @{n="UpdateTime";e={if ($_.Name -match "Updated\son\s(\d{1,2}\/\d{1,2}\/\d{4}\s\d{2}:\d{2}:\d{2})\)$") {[dateTime]::Parse($Matches[1],([Globalization.CultureInfo]::CreateSpecificCulture('en-US')))}}}, @{n="ReleaseID";e={$_.GetValue("ReleaseID")}},@{n="Branch";e={$_.GetValue("BuildBranch")}},@{n="Build";e={$_.GetValue("CurrentBuild")}},@{n="ProductName";e={$_.GetValue("ProductName")}},@{n="InstallTime";e={[datetime]::FromFileTime($_.GetValue("InstallTime"))}} };

3. Sao chép và dán lệnh dưới đây vào PowerShell và nhấn Enter. Lệnh này sẽ hiển thị $OSUpgradeHistory.

$OSUpgradeHistory | Sort UpdateTime | ft UpdateTime, ReleaseID, Branch, Build, ProductName

4. Bây giờ, bạn sẽ thấy lịch sử nâng cấp Windows trên PC chạy Windows 10 của mình.

Xem lịch sử nâng cấp Windows trong PowerShell
Xem lịch sử nâng cấp Windows trong PowerShell

Xem lịch sử nâng cấp Windows trong Registry Editor

1. Nhấn phím Win + R để mở Run, gõ regedit vào Run và nhấp vào OK để mở Registry Editor.

2. Điều hướng đến key bên dưới trong bảng điều khiển bên trái của Registry Editor.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup

3. Tìm ở bên phải của mỗi subkey Source OS (Updated on <date> <time>) trong key Setup. Mỗi subkey Source OS sẽ cung cấp cho bạn BuildBranch, CurrentBuild (số bản build), ProductName (phiên bản), ReleaseID (số phiên bản), v.v... chi tiết lịch sử nâng cấp của Windows đã cài đặt trước đó.

Xem lịch sử nâng cấp Windows trong Registry Editor
Xem lịch sử nâng cấp Windows trong Registry Editor

Xem thêm:

Thứ Tư, 11/11/2020 16:26
51 👨 681
0 Bình luận
Sắp xếp theo