Cách tìm địa chỉ MAC bằng dòng lệnh trong Linux

Hôm nay, Quantrimang.com sẽ đề cập về một lệnh quan trọng trong Linux, ip. Lệnh này hoạt động trên tất cả các bản phân phối Linux, bao gồm Ubuntu, Arch Linux, Debian, Fedora, v.v...

Lệnh ip

Lệnh ip là một lệnh rất mạnh thay thế lệnh ifconfig và là một phần của gói công cụ mạng. Cú pháp chung của lệnh như sau:

ip xx

Trong đó xx phải được thay thế bằng một trong những điều sau đây để có được đầu ra mong muốn.

  • -V để hiển thị phiên bản tiện ích ip
  • -s để hiển thị thêm thông tin về lệnh
Lệnh ip trong Linux
Lệnh ip trong Linux

Tìm địa chỉ MAC của hệ thống Linux

Địa chỉ MAC là một tham số quan trọng của thiết bị mạng, bao gồm cả phần cứng PC hoặc máy chủ. Mỗi thiết bị mạng của PC cần có một địa chỉ MAC duy nhất.

Khởi chạy Terminal và nhập lệnh ip link:

ip link show

Kết quả ví dụ:

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000

link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000

link/ether XXXXXXXXXXXX brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

3: wlp2s0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc mq state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000

link/ether YYYYYYYYYYYY brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Tiện ích ip sẽ liệt kê một vài thông số của thiết bị. Đối với mỗi thiết bị, có hai dòng tóm tắt trạng thái liên kết và đặc điểm. Dòng đầu tiên tóm tắt tên hiện tại của thiết bị, các flag được đặt trên thiết bị, MTU (Maximum Transmission Unit), v.v...

Dòng thứ hai chỉ ra loại lớp liên kết đang sử dụng và địa chỉ phần cứng hiện tại (địa chỉ MAC). Trong ví dụ trên, XXXXXXXXXXXXYYYYYYYYYYY là địa chỉ MAC của hai kết nối LAN đang sử dụng.

Thứ Bảy, 18/01/2020 10:56
51 👨 3.463
0 Bình luận
Sắp xếp theo