Cách reset cài đặt chế độ xem thư mục mặc định trong Windows 10

Trong Windows, bạn có thể thay đổi kích thước cửa sổ File Explorer, template, chiều rộng cột, nhóm theo (Group by), sắp xếp theo (Sort by) và chế độ xem bố cục của các mục trong thư mục theo cách bạn muốn.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách reset lại cài đặt chế độ xem thư mục, chi tiết và chiều rộng phần preview (xem trước), cũng như chiều rộng phần điều hướng trở về tùy chọn mặc định trong Windows 10.

Cách reset cài đặt chế độ xem của tất cả thư mục bằng file BAT

File .bat có thể tải xuống trong tùy chọn này chứa các lệnh sẽ reset lại cài đặt chế độ xem của tất cả các thư mục về mặc định.

1. Tải xuống file .bat Reset_Folder_View_Settings_of_All_Folders_to_Default.bat.

(Nội dung của file .bat để tham khảo):

@echo off

:: To reset folder view settings of all folders
Reg Delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU" /F
Reg Delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Shell\Bags" /F

Reg Delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags" /F
Reg Delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU" /F

Reg Delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU" /F
Reg Delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags" /F

Reg Delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags" /F
Reg Delete "HKCU\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU" /F


:: To reset "Apply to Folders" views to default
REG Delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Streams\Defaults" /F


:: To reset size of details, navigation, preview panes to default
Reg Delete "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Modules\GlobalSettings\Sizer" /F


:: To kill and restart explorer
taskkill /f /im explorer.exe
start explorer.exe

2. Lưu file .bat vào desktop.

3. Bỏ chặn file .bat.

4. Nhấp đúp vào file .bat để chạy nó.

5. Bây giờ, bạn sẽ nhận thấy màn hình của mình nhấp nháy khi Explorer được khởi động lại để áp dụng các thay đổi registry.

Cách chỉ reset cài đặt chế độ xem của thư mục có cùng loại template như thư mục hiện hành

1. Mở thư mục (ví dụ: Pictures trong This PC) trong File Explorer (Win + E) có template (ví dụ: template Pictures) mà bạn muốn reset cho tất cả các thư mục được tối ưu hóa với cùng một template đó.

2. Nhấp vào tab View và nhấn vào nút Options trong ribbon để mở Folder Options từ trong thư mục này.

Nhấp vào tab View và nhấn vào nút Options
Nhấp vào tab View và nhấn vào nút Options

3. Nhấp vào tab View trong Folder Options và nhấn vào nút Reset Folders.

Nhấn vào nút Reset Folders
Nhấn vào nút Reset Folders

4. Nhấp vào Yes để xác nhận.

5. Nhấn OK trong Folder Option.

6. Cài đặt chế độ xem của thư mục hiện tại và tất cả các thư mục được tối ưu hóa với cùng loại template hiện đã được reset về mặc định.

Cài đặt chế độ xem của thư mục hiện tại và tất cả các thư mục có cùng template sẽ được reset
Cài đặt chế độ xem của thư mục hiện tại và tất cả các thư mục có cùng template sẽ được reset

Xem thêm:

Thứ Sáu, 18/09/2020 13:55
53 👨 2.680
0 Bình luận
Sắp xếp theo