Những shorthand JavaScript và TypeScript cần biết để code hiệu quả

Khi đã thoải mái viết các chương trình JavaScript cơ bản, giờ là lúc cần học một số cú pháp để làm code sạch và tăng tốc quá trình viết code.

Lập trình JavaScript

JavaScript và TypeScript là những ngôn ngữ lập trình cực kỳ phổ biến trong lĩnh vực phát triển web. Cả hai đều có những tính năng mở rộng và nhiều shortcut cú pháp giúp cải thiện đáng kể hiệu quả code.

Giờ hãy cùng Quantrimang.com học cách viết code chặt chẽ và tận dụng tối đa hai ngôn ngữ JavaScript, TypeScript bằng một số shortcut hữu ích.

Toán tử ba ngôi

Toán tử ba ngôi cung cấp một cú pháp hiệu quả và chính xác để diễn đạt lệnh điều kiện. Nó có 3 phần: điều kiện, một biểu thức để chạy nếu điều kiện đánh giá true, một biểu thức để chạy nếu nó là false.

Toán tử này đặc biệt hữu ích khi đưa ra quyết định dựa trên điều kiện và gán các giá trị tương ứng khác nhau.

Xem xét ví dụ sau:

const age = 20;
const ageType = age >= 18 ? "Adult" : "Child";
console.log(ageType); // Output: "Adult"

Ví dụ này dùng toán tử ba ngôi để kiểm tra xem liệu biến age lớn hơn hay bằng 18. Nếu bằng, code gán giá trị Adult cho biến ageType, nếu không, nó gán giá trị “Child”.

Template Literals

Template Literals cung cấp một cách hiệu quả và mạnh mẽ trong việc định dạng các chuỗi JavaScript và kết hợp các biến hoặc biểu thức bên trong chúng. Khác chuỗi truyền thống dùng dấu nháy đơn hoặc kép, Template Literals dùng dấu nháy ngược (`).

Cú pháp độc đáo này cung cấp một số ưu điểm khi làm việc với các chuỗi. Hãy xem xét ví dụ minh họa cách dùng template literal sau:

const name = "Alice";
const greeting = `Hello, ${name}!`;
console.log(greeting); // Output: "Hello, Alice!"

Ví dụ này bao gồm biến name trong template literal bằng ${}. Điều này cho phép bạn dễ dàng xây dựng các chuỗi động.

Toán tử Nullish Coalescing

Toán tử nullish coalescing (??) cung cấp cách tiện lợi để gán giá trị mặc định khi một biến là null hoặc undefined. Nó trả về toán hạng bên phải nếu toán hạng bên trái là null hoặc undefined.

Xem xét ví dụ sau:

const username = null;
const displayName = username ?? "Guest";
console.log(displayName); // Output: "Guest"

Ở ví dụ này, vì biến username null, toán tử nullish coalescing gán giá trị mặc định Guest cho biến displayName.

Short-Circuit Evaluation

Short-Circuit Evaluation cho phép bạn viết biểu thức điều kiện ngắn gọn bằng cách sử dụng toán tử logic như && ||. Nó tận dụng thực tế một toán tử logic sẽ ngừng đánh giá các biểu thức ngay khi có thể xác định kết quả.

Xem xét ví dụ sau:

const name = "John";
const greeting = name && `Hello, ${name}`;
console.log(greeting); // Output: "Hello, John"

Ví dụ này sẽ chỉ đánh giá biểu thức `Hello, ${name}` nếu biến name có Truthy value. Nếu không, nó sẽ short-circuits và gán giá trị name cho biến greeting.

Shorthand Object Property Assignment

Khi tạo các đối tượng, bạn có lựa chọn dùng chú thích shorthand gán biến dưới dạng thuộc tính với cùng tên gọi.

Ký hiệu shorthand này loại bỏ nhu cầu cần nêu cả tên thuộc tính và biến không cần thiết, kết quả cho bạn code chính xác, gọn gàng hơn.

Hãy xem xét ví dụ sau:

const firstName = "John";
const lastName = "Doe";
const person = { firstName, lastName };
console.log(person); // Output: { firstName: "John", lastName: "Doe" }

Ví dụ này gán thuộc tính firstName lastName bằng ký hiệu shorthand này.

Trên đây là những shorthand JavaScriptTypeScript cần biết. Bạn thấy còn thiếu shorthand nào? Hãy cho chúng tôi biết nhé!

Thứ Hai, 05/06/2023 16:50
51 👨 111
0 Bình luận
Sắp xếp theo