7 cách sử dụng lệnh Head trong Linux

Linux có một tập hợp các lệnh mạnh mẽ để thực hiện nhiều hoạt động khác nhau. Trong số các lệnh đó có head. Head cũng là một lệnh quan trọng được sử dụng để hiển thị N dòng của một file.

Tại sao lệnh head lại cần thiết?

Hãy tưởng tượng một tình huống trong đó bạn đang làm việc trên dòng lệnh Linux và một file nhật ký liên tục được xây dựng hoặc cập nhật.

Nhu cầu của bạn chỉ là xem vài dòng đầu tiên để đảm bảo mọi thứ đang hoạt động như dự định. Đó là khi lệnh head trở nên hữu ích vì nó có thể nhanh chóng chỉ hiển thị một vài dòng đầu tiên của file.

Cú pháp:

head <option> <file>

Trong đó <option> là các tham số khác nhau có thể được sử dụng với lệnh head cho những mục đích khác nhau.

Ví dụ về lệnh head trong Linux

1. Hiển thị 10 dòng đầu tiên

Theo mặc định, nó trả về 10 dòng đầu tiên của file. Nếu có nhiều tên file được cung cấp, thì nó sẽ trả về 10 dòng đầu tiên của mỗi file.

head /etc/passwd

Ví dụ:

Hiển thị 10 dòng đầu tiên bằng lệnh head
Hiển thị 10 dòng đầu tiên bằng lệnh head

2. Hiển thị N dòng đầu tiên

Thay vì hiển thị 10 dòng đầu tiên, bạn có thể kiểm soát số dòng bạn muốn hiển thị. Cú pháp chung cho mục đích này như sau:

head -n <num> <file>

Trong đó <num> là một tham số bắt buộc đại diện cho số dòng bạn muốn hiển thị trong đầu ra.

head -n 5 /etc/passwd

Ví dụ:

Hiển thị N dòng đầu tiên bằng lệnh head
Hiển thị N dòng đầu tiên bằng lệnh head

3. Hiển thị N byte đầu tiên

Bạn cũng có thể xác định số byte đầu tiên mà bạn muốn hiển thị trong đầu ra thay vì dòng.

Cú pháp:

head -c <num> <file>

Trong đó <num> là một tham số bắt buộc đại diện cho số byte bạn muốn hiển thị trong đầu ra.

head -c 50 /etc/passwd

Ví dụ:

Hiển thị N byte đầu tiên bằng lệnh head
Hiển thị N byte đầu tiên bằng lệnh head

4. Hiển thị dữ liệu file với Header

Bạn có thể sử dụng lệnh head để hiển thị các dòng từ nhiều file luôn đứng trước header filename (tên file).

Cú pháp:

head -v <file1> <file2>
head -v /etc/passwd /etc/shadow

Ví dụ:

Hiển thị nội dung file với header filename
Hiển thị nội dung file với header filename

5. Hiển thị dữ liệu file mà không có Header

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh head để hiển thị các dòng từ nhiều file mà không có header filename đứng trước.

Cú pháp:

head -q <file1> <file2>
head -q /etc/passwd /etc/shadow

Ví dụ:

Hiển thị nội dung file mà không có header filename
Hiển thị nội dung file mà không có header filename

6. Lọc dữ liệu file bằng lệnh grep

Bạn có thể lọc dữ liệu từ file bằng cách kết hợp lệnh grep với lệnh head thông qua việc sử dụng một pipe.

Cú pháp:

head <file> | grep <searchterm>

Trong đó <searchterm> là chuỗi bạn muốn tìm kiếm và hiển thị trong file.

head /var/log/auth.log | grep tuts

Lệnh này sẽ chỉ trả về các dòng chứa cụm từ tìm kiếm “tuts”.

Ví dụ:

Lọc dữ liệu file bằng lệnh grip
Lọc dữ liệu file bằng lệnh grip

7. Hiển thị N file được sử dụng gần đây nhất

Lệnh head có thể được kết hợp bằng cách sử dụng một pipe với các lệnh Linux khác. Giống như bạn có thể sử dụng lệnh head với lệnh ls để lấy N file được sử dụng gần đây nhất.

Cú pháp:

ls -t | head -n 5

Lệnh này trước tiên sẽ tìm các file gần đây nhất và chỉ hiển thị 5 file được sử dụng gần đây nhất.

Ví dụ:

Hiển thị các file được sử dụng gần đây nhất
Hiển thị các file được sử dụng gần đây nhất

Như bạn có thể thấy, lệnh head rất hữu ích để thao tác với các file, đặc biệt là những file nhật ký lớn mà bạn muốn xem dữ liệu gần đây, thay vì mở một file hoàn chỉnh, điều này có thể tiêu tốn nhiều bộ nhớ và thời gian.

Xem thêm:

Thứ Hai, 21/09/2020 08:08
52 👨 4.055
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux