Kiến thức cơ bản về mạng: Phần 8 - Tiếp tục về FSMO Role

Brien M. Posey

Bài viết này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn các role của FSMO bằng cách giới thiệu về những gì role thực hiện, hậu quả thất bại FSMO và làm thế nào để phát hiện máy chủ nào đang quản lý role FSMO.

Sự quan trọng của Role

Trong phần trước của bài này, chúng tôi đã giải thích về các miền Active Directory sử dụng mô hình đa master ngoại trừ trong các tình huống đặc biệt quan trọng để tránh xung đột. Trong các tình huống này, Windows sẽ hoàn nguyên mô hình đơn master trong một bộ điều khiển miền đơn thực hiện với tư cách thẩm định đơn nhất cho sự thay đổi theo yêu cầu. Các bộ điều khiển miền này dùng để giữ FSMO role (Flexible Single Operations Master).

Như những gì chúng tôi đã giải thích trong phần 7, có 5 FSMO role khác nhau. Hai role tồn tại tại mức forest và 3 tồn tại ở mức miền (domain). Các role mức forest gồm có Schema Master và Domain Naming master, trong khi đó các role FSMO mức miền lại gồm Relative Identifier Master, Primary Domain Controller (PDC) Emulator và Infrastructure Master.

Quả thực tôi đã cân nhắc xem có cần phải thảo luận hay không về FSMO role quá sớm trong loạt bài viết này. Rốt cuộc thì tôi cũng đã quyết định bởi FSMO role là rất quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng Active Directory.

Tôi chắc bạn có thể biết, Active Directory đòi hỏi các dịch vụ DNS phải có thể truy cập và mỗi miền phải có ít nhất một bộ điều khiển miền. Khi một mạng nào đó dựa trên Active Directory được khởi tạo ban đầu thì bộ điểu khiển miền đầu tiên hầu như được cấu hình để thực hiện với tư cách là máy chủ DNS của mạng. Bộ điều khiển miền tương tự cũng được gán cho tất cả 5 FSMO role. Nếu các miền khác được tạo bên trong forest thì bộ điều khiển miền đầu tiên bên trong mỗi miền sẽ cấu hình FSMO role cho miền đó. Các FSMO role mức forest chỉ được cấu hình trên bộ điều khiển miền đơn mà không quan tâm đến số lượng miền trong một forest.

Tôi nói cho bạn điều này vì muốn nhắc về những gì sẽ xảy ra nếu một bộ điều khiển miền đang cấu hình FSMO role bị lỗi. Nếu bộ điều khiển miền gồm có các FSMO role mức forest bị lỗi thì bạn cần phải chú ý làm rạch ròi vấn đề. Không phải tất cả FSMO role đều có vai trò quan trọng đối với hoạt động của mạng mà chỉ có bộ điều khiển miền cấu hình FSMO role mức forest mới thường xuyên cấu hình các dịch vụ DNS - dịch vụ được xem là rất quan trọng đối với Active Directory. Nếu dịch vụ DNS được cấu hình trên một máy chủ riêng biệt và các miền bên trong mỗi forest có nhiều hơn một bộ điều khiển miền thì có thể sẽ không cần lưu ý đến lỗi (trừ khi bạn có phần mềm kiểm tra để cảnh báo đã bị lỗi)

Bình thương sẽ không có hậu quả ngay lập tức xảy ra đối với một FSMO role lỗi, nhưng một số triệu chứng lạ sẽ phát triển sau đó nếu vấn đề vẫn không được sửa. Trong trường hợp này, việc biết được các dấu hiệu của một FSMO role bị lỗi là rất quan trọng. Và cũng quan trọng đối với bạn đó là làm thế nào để xác định được máy chủ nào đang cấu hình mỗi FSMO role. Bằng cách đó, nếu các triệu chứng hợp với một lỗi FSMO role xuất hiện thì bạn có thể kiểm tra xem máy chủ đang cấu hình FSMO role có phải bị lỗi hay không và sau đó có thể xử lý sự cố cho máy chủ đó.

Schema Master

Active Directory không thực sự là một thứ gì ngoài cơ sở dữ liệu, cũng giống như cơ sở dữ liệu khác, Active Directory có một giản đồ. Tuy nhiên lại không giống như các cơ sở dữ liệu khác, giản đồ của Active Directory không phải giản đồ tĩnh. Có một số hoạt động cần thiết mở rộng giản đồ. Ví dụ, việc cài đặt Exchange Server cần giản đồ Active Directory để được mở rộng. Bất kỳ thời điểm nào diễn ra sự thay đổi giản đồ Active Directory thì những thay đổi đó cũng được áp dụng cho Schema Master.

Schema Master là một thành phần rất quan trọng của các FSMO role, vì vậy Microsoft để ẩn nó không cho nhìn thấy. Nếu cần phải tìm máy chủ nào đang cấu hình Schema Master role thì bạn phải đưa đĩa CD cài Windows Server 2003 và kích đúp vào file ADMINPAK.MSI trong thư mục I386. Khi thực hiện điều đó, Windows sẽ khởi chạy Administration Tools Pack Setup Wizard. Theo cửa sổ wizard để cài đặt gói các công cụ quản trị.

Khi quá trình cài đặt được hoàn tất, bạn đóng Setup wizard và mở Microsoft Management Console bằng cách nhập vào dòng lệnh MMC trong cửa số lệnh RUN. Khi cửa sổ được mở, chọn Add/Remove từ menu File. Sau khi chọn xong, cửa sổ sẽ hiển thị trang thuộc tính của thành phần Add/Remove. Kích chuột vào nút Add để xuất hiện một danh sách có sẵn các mô đun. Chọn mô đun Active Directory Schema trong danh sách và kích vào nút Add, sau đó nhấn Close và nút OK.

Bây giờ mô đun đã được tải ra, kích chuột phải vào Active Directory Schema và chọn Operations Master từ menu chuột phải. Một hộp thoại sẽ xuất hiện, hộp thoại này thông báo cho bạn biết rằng máy chủ nào đang cấu hình với tư cách là Schema Master của forest.

Domain Naming Master

Như tôi đã giải thích, một rừng Active Directory có thể gồm nhiều miền. Việc kiểm tra các miền này là công việc của Domain Naming Master. Nếu Domain Naming Master bị lỗi thì nó không thể tạo và gỡ bỏ các miền cho tới khi Domain Naming Master quay trở lại trực tuyến.

Để xác định máy chủ nào đang hoạt động như Domain Naming Master cho một forest, mở Active Directory Domains and Trusts, khi cửa sổ này được mở, kích chuột phải vào Active Directory Domains and Trusts và chọn Operations Masters. Sau khi chọn xong, Windows sẽ hiển thị Domain Naming master.

Relative Identifier (Bộ nhận dạng quan hệ)

Active Directory cho phép quản trị viên tạo các đối tượng Active Directory trên bất kỳ bộ điều khiển miền nào. Mỗi một đối tượng phải có một số hiệu nhận dạng quan hệ duy nhất để ngăn chặn các bộ nhận dạng quan hệ khỏi bị giống nhau, Relative Identifier Master chỉ định một nhóm bộ nhận dạng quan hệ cho mỗi một điều khiển miền. Khi một đối tượng mới được tạo trong một miền, bộ điều khiển miền mà đối tượng đang tạo sẽ lấy một trong những bộ nhận dạng quan hệ của nó ra khỏi nhóm và gán cho đối tượng. Khi một nhóm được khai thác hết thì bộ điều khiển miền phải liên lạc với Relative Identifier Master để có thêm bộ nhận dạng quan hệ. Như vậy, triệu chứng cuối cùng của Relative Identifier Master lỗi là hoàn toàn bất lực trong việc tạo các đối tượng trong Active Directory.

Để xác định máy chủ nào đang thực hiện như bộ nhận dạng quan hệ cho một miền, hãy mở Active Directory Users and Computers. Khi cửa số này được mở, kích chuột phải vào danh sách miền hiện hành và chọn Operations Masters. Windows sẽ hiển thị trang thuộc tính của Operations Masters. Trong cửa sổ này bạn có thể chọn bộ điều khiển miền nào đang thực hiện như bộ nhận dạng quan hệ bằng cách quan sát ở tab RID của trang thuộc tính.

Primary Domain Controller Emulator

Xuyên suốt loạt các bài viết này, tôi đã nói về role mà Primary Domain Controller (PDC) hoạt động trong môi trường Windows NT. Role của PDC emulator được tạo để cho phép các bộ điều khiển miền Active Directory cùng tồn tại với các bộ điều khiển miền Windows NT. Ý tưởng cơ bản ở đây là khi một tổ chức đang nâng cấp từ Windows NT lên Windows 2000 hoặc Windows Server 2003 thì PDC là bộ điều khiển miền đầu tiên được nâng cấp. Ở điểm này, bộ điều khiển miền được nâng cấp gần đây hoạt động như một bộ điều khiển miền Active Directory và một PDC cho các bộ điều khiển miền vẫn đang chạy Windows NT.

Role của PDC emulator ngày nay càng không liên quan nhiều hơn bởi vì rất ít các tổ chức sử dụng Windows NT Server. Nếu bạn cần chỉ định máy chủ nào trong miền đang cấu hình role của PDC Emulator dù cho bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách mở Active Directory Users and Computers. Khi cửa số này được mở, bạn kích chuột phải vào miền hiện hành và chọn Operations Masters. Windows sẽ hiển thị trang thuột tính của Operations Masters. Bạn có thể xác định bộ điều khiển miền nào đang hành động như PDC Emulator bằng cách quan sát tại tab PDC của trang thuộc tính.

Infrastructure Master

Trong môi trường Active Directory, một forest có thể gồm nhiều miền. Tất nhiên ngụ ý của nó là các miền Active Directory không hoàn toàn mà các thực thể độc lập mà chúng đôi khi phải truyền thông với phần còn lại của forest. Đây chính là nơi mà Infrastructure Master diễn ra. Khi bạn tạo, thay đổi hoặc xóa một đối tượng bên trong một miền, sự thay đổi sẽ được truyền một cách tự nhiên xuyên suốt miền. Vấn đề là phần còn lại của forest không biết đến sự thay đổi này. Đây chính là công việc của Infrastructure Master, làm thế nào để cho phần còn lại của forest biết được có sự thay đổi.

Nếu máy chủ Infrastructure Master bị lỗi thì các thay đổi đối tượng sẽ không thể nhìn thấy trong đường biên miền. Ví dụ, nếu bạn đã đặt lại tên cho một tài khoản người dùng thì tài khoản người dùng vẫn sẽ xuất hiện với tên cũ khi được xem từ các miền khác trong forest.

Để xác định máy chủ nào đang thực hiện với tư cách Infrastructure Master cho một miền, mở Active Directory Users and Computers. Khi cửa số này được mở, bạn kích chuột phải vào danh sách miền hiện hành và chọn Operations Masters, Windows sẽ hiển thị trang thuộc tính của Operations Masters. Bạn có thể xác định được bộ điều khiển miền nào đang thực hiện với tư cách Operations Master bằng cách nhìn vào tab Infrastructure của trang thuộc tính.

Kết luận

Như những gì bạn có thể thấy, các role FSMO đóng vai trò quan trọng trong chức năng của Active Directory. Trong phần tiếp theo của loạt bài viết này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về cấu trúc của Active Directory và việc định tên giản đồ được sử dụng bởi các đối tượng Active Directory.

Thứ Hai, 07/05/2007 13:34
52 👨 9.794
0 Bình luận
Sắp xếp theo