Cách dùng hàm RANDARRAY để phân loại ngẫu nhiên dữ liệu trong Excel

Hàm RANDARRAY trong Excel cho phép bạn phân loại dữ liệu ngẫu nhiên trong Excel. Dưới đây là chi tiết cách dùng hàm Excel RANDARRAY.

Hàm RANARRAY

Hàm RANDARRAY rất hữu ích khi thực hiện các tác vụ như sắp xếp ngẫu nhiên mọi người thành các nhóm. Hướng dẫn này bao gồm định nghĩa và cách sử dụng hàm Excel này.

Hàm RANDARRAY trong Microsoft Excel là gì?

Hàm RANDARRAY trong Excel là hàm mảng động trả về một mảng số ngẫu nhiên dựa trên số hàng, cột cũng như giá trị tối thiểu và tối đa mà bạn chỉ định. Giá trị trả về của hàm mảng động sẽ tự động tràn vào các ô xung quanh.

Cú pháp của hàm RANDARRAY:

=RANDARRAY([rows],[columns],[min],[max],[integer])

Trong đó:

  • Rows (tùy chọn) đại diện cho số lượng hàng cần điền. Theo mặc định, đây là 1 hàng.
  • Colums (tùy chọn) là số cột cần điền. Theo mặc định, đây là 1 cột.
  • Min (tùy chọn) là số ngẫu nhiên nhỏ nhất cần trả về. Mặc định là 0.
  • Max (tùy chọn) là số ngẫu nhiên lớn nhất được trả về. Mặc định là 1.
  • Integer (tùy chọn) xác định loại giá trị cần trả về. TRUE đại diện cho số nguyên, trong khi FALSE, mặc định, đại diện cho số thập phân. Bạn nên lưu ý rằng đối số số nguyên sẽ bắt buộc nếu bạn muốn trả về số nguyên.

Vì tất cả các tham số trong hàm RANDARRAY đều là tùy chọn nên nó sẽ trả về một giá trị nếu chỉ có một đối số được chỉ định. Do đó, bạn có thể trả về một mảng số dựa trên số bạn đặt ở một trong bốn đối số sau: hàng, cột, tối thiểu và tối đa. một giá trị.

Cách dùng hàm RANDARRAY trong Excel

Khám phá đối số hàng và cột của hàm RANDARRY

Giả sử bạn muốn dữ liệu ngẫu nhiên chiếm 5 hàng và 4 cột.

1. Chọn một ô để nhập công thức. Chúng ta sẽ dùng ô B3.

2. Trong thanh công thức, nhập hàm =RANDARRAY(.

3. Công thức này gọi hàm RANDARRY để xác định số hàng. Viết 5.

4. Tiếp theo, hàm này gọi số cột được thiết lập. Viết 4.

5. Viết 5, rồi tới dấu phẩy và 4.

Ví dụ cách dùng hàm RANDARRAY

6. Viết dấu ) để đóng ngoặc vì chúng ta sẽ không dùng các đối số khác ở ví dụ đầu tiên này.

7. Nhấn Enter.

Cú pháp cuối cùng sẽ là:

=RANDARRAY(5,4)

Nhập công thức vào thanh công thức

Sau khi nhấn Enter, công thức sẽ trả về các số thập phân ngẫu nhiên trải đều trên 5 hàng và 4 cột vì bạn đã chỉ định 5 cho hàng và 4 cho các cột trong công thức. Điều này có nghĩa là công thức của bạn đã hoạt động đúng.

Khám phá đối số min và max của hàm RANDARRY

Sử dụng hai tham số tùy chọn khác, min và max, bạn có thể trả về một mảng số ngẫu nhiên và chỉ định số tối thiểu và tối đa trong mảng.

Bắt đầu từ nơi đã dừng lại ở ví dụ trước. Ví dụ này muốn số nhỏ nhất là 20 và số lớn nhất là 100.

1. Chọn ô bạn muốn nhập công thức. Ở đây là ô B3.

2. Trong thanh công thức, nhập:

=RANDARRAY(5,4,20,100)

Công thức này hoạt động giống như công thức trước. Sự khác biệt duy nhất là chỉ định 20100 là số nhỏ nhất và lớn nhất.

3. Bấm phím Enter. Công thức mới này sẽ trả về các số thập phân ngẫu nhiên từ 20 đến 100 trải rộng trên năm hàng và bốn cột.

Đối số nhỏ và lớn nhất trong Excel

Khám phá đối số nguyên của hàm RANDARRY

Hai ví dụ trước đây trả về số thập phân vì theo mặc định, nếu không được chỉ định, RANDARRAY sẽ trả về số thập phân. Để lấy số nguyên hoặc số nguyên, bạn phải chỉ định TRUE cho đối số nguyên trong công thức.

1. Chọn ô muốn nhập công thức (B3).

2. Trong thanh công thức, nhập công thức bên dưới rồi nhấn Enter.

=RANDARRAY(5,4,20,100,TRUE)

Kết quả

Lưu ý rằng tất cả các số đều là số nguyên. Đó là những gì TRUE trong công thức thực hiện. Nếu bạn thay đổi TRUE thành FALSE, hàm RANDARRAY sẽ trả về số thập phân trong bảng tính Excel.

Trên đây là cách dùng hàm RANDARRY trong Excel. Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn.

Thứ Bảy, 02/09/2023 10:38
31 👨 310
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel