Trắc nghiệm mức độ hiểu biết của bạn về phần mềm máy tính

Phần mềm máy tính hoạt động bằng cách gửi trực tiếp các chỉ thị đến phần cứng hoặc bằng cách cung cấp dữ liệu để phục vụ các chương trình phần mềm khác thực hiện nhiệm vụ của mình.

Phần mềm có thể hiểu một cách trừu tượng là những thứ không thể cầm, nắm như phần cứng và phần mềm hoạt động phụ thuộc vào phần cứng. Dưới đây là một số câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề này để bạn hiểu rõ hơn.

Câu 1: Câu hỏi không được kỹ sư phần mềm hiện nay quan tâm nữa

A. Tại sao chi phí phần cứng máy tính quá cao?
B. Tại sao phần mềm mất một thời gian dài để hoàn tất?
C. Tại sao người ta tốn nhiêu chi phí để phát triển một mẫu phần mềm?
D. Tại sao những lỗi phần mềm không được loại bỏ trong sản phẩm trước khi xuất xưởng

Câu 2: Ba giai đoạn tổng quát của công nghệ phần mềm

A. definition, development, support
B. what, how, where
C. programming, debugging, maintenance
D. analysis, design, testing

Câu 3: Thiết bị nào dưới đây làm nhiệm vụ xử lý hầu hết các lệnh của máy tính?

A. CPU
B. VGA Card
C. RAM
D. Monitor

Câu 4: Mô hình tiến trình phần mềm tiến hóa

A. Bản chất lặp
B. Dễ dàng điều tiết những biến đổi yêu cầu sản phẩm
C. Nói chung không tạo ra những sản phẩm bỏ đi
D. Tất cả các mục

Câu 5: Mô hình phát triển phần mềm lặp lại tăng thêm

A. Một hướng hợp lý khi yêu cầu được xác định rõ
B. Một hướng tốt khi cần tạo nhanh một sản phẩm thực thi lõi
C. Một hướng tốt nhất dùng cho những dự án có những nhóm phát triển lớn
D. Một mô hình cách mạng không nhưng không được dùng cho sản phẩm thương mại

Câu 6: Khi một luồng tổng thể trong một đoạn của biểu đồ luồng dữ liệu có tính trình tự cao và theo sau những những đường thẳng sẽ thể hiện

A. Liên kết thấp
B. Module hóa tốt
C. Luồng giao dịch (transaction)
D. Luồng biến đổi (transform)

Câu 7: Trong phương pháp phân tích kiến trúc, mô tả mẫu kiến trúc thường dùng khung nhìn

A. Dòng dữ liệu
B. Module
C. Tiến trình
D. Tất cả các mục trên

Câu 8: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của một thiết kế kiến trúc phải dựa vào

A. Tính truy cập và tính tin cậy của hệ thống
B. Tính truy cập và tính tin cậy của hệ thống
C. Tính chức năng của hệ thống
D. Những chi tiết thực thi của hệ thống

Câu 9: Nhằm xác định những mẫu kiến trúc hay kết hợp những mẫu phù hợp nhất cho hệ thống đề nghị, kỹ thuật yêu cầu dùng để khám phá

A. Giải thuật phức tạp
B. Đặc trưng và ràng buộc
C. Điều khiển và dữ liệu
D. Những mẫu thiết kế

Câu 10: Mẫu kiến trúc nhấn mạnh tới những thành phần

A. Ràng buộc
B. Tập hợp những thành phần
C. Mô hình ngữ nghĩa
D. Tất cả những mục

Đáp án:

1. A

2. A

3. A

4. D

5. B

6. D

7. D

8. B

9. B

10. D

Xem thêm:

Thứ Ba, 02/10/2018 16:30
4,33 👨 1.881
0 Bình luận
Sắp xếp theo